Thursday, October 20, 2016

Amerika

I nakon pola milenijuma nakon njenog otkrića i masovne kolonizacije, Amerika je i dalje tajanstveni kontinent. Mislim na obe Amerike, severnu i južnu. Ključevi američke misterije i dalje su nedostupni njenim osvajačima. Njen geografski položaj, oblik, izdvojenost od ostatka kopnene mase, ovaj deo sveta čini jedinstvenim i posebnim. Za razliku od evroazijske celine koja prati osu istok-zapad, američki kontinentalni kompleks prostire se duž ose sever-jug. Sjedinjene američke države kao ključna država američkog kontinentalnog kompleksa u svom geocivilizacijskom prostiranju slede pravac istok-zapad, projektujući sebe nasuprot osnovne ose sveameričkog prostiranja. Civilizacijska osa formiranja SAD prostirući se od istoka ka zapadu, preseca kontinentalnu američku osu tvoreći tako krstastu strukturu čije se središte nalazi na tlu Severne Amerike. Slično se prostire i Kanada, između istočne i zapadne obale, Atlantika i Pacifika. Simbolički tako dobijamo oblik latinskog krsta projektovanog nad Amerikom. Tokom XIX veka proces prvobitnog anglosaksonskog kolonijalnog uobličavanja na tlu Severne Amerike, koji je sledio osu sever-jug, šireći se po priobalnom istočnom pojasu, promenjen je širenjem ka zapadu. Tu promenu pratila je druga ozbiljna trauma na tlu Angloamerike nakon rata za nezavisnost a to je građanski rat. Secesija južnih država američke federacije bila je poslednji pokušaj da se severnoamerički kontinent i politički organizuje sledeći sveameričku osu sever-jug. 

Gravitiranje između Pacifika i Atlantika, angloamerički deo novog sveta stavio je u prostorni vektor drugačiji od ostatka američkog kontinentalnog kompleksa. Tako je zbog geografije i istorijskih okolnosti Angloamerika na svom tlu projektovala evroazijski civilizacijski vektor, dok je Latinska Amerika organizovala sebe sledeći prirodni pravac sveameričkog kontinentalnog prostiranja po osi sever-jug. To prostiranje obrnuto je kompatibilno sa tokovima glavnih reka: severnoamerička Misisipi kreće se sa severa ka jugu, dok južnoamerički Amazon teče od zapada ka istoku. Tako povlačeći zamišljenu liniju između delte Misisipija i Amazona uviđamo da ta linija uglavnom prolazi preko Karipskog mora, gde se i nalazi tačka koja bi je delila na dve jednake duži. Otprilike tu se nalazi i središnja tačka obe Amerike posmatrano duž ose sever-jug. Ta središnja panamerička geografska tačka, sledeći vektor kretanja Misisipija i Amazona ukazuje na zamišljeno obrtanje nasuprot kazaljke na satu (lunarna rotacija), posmatrano iz svemira. Takođe, otprilike na sličnoj geografskoj širini, ali u zoni Pacifika, nalazi se i polovina zamišljene linije koja bi spajala Peru i centralni Meksiko, odnosno glavne tačke pretkolumbovskih carstava (na primer meksički vulkan Popokatepetl i sredinu jezera Titikaka između današnjeg Perua i Bolivije). Negde na polovini puta između središnje panameričke geografske tačke i središnje tačke solarnih južnoameričkih carstava nalazi se sakralna tačka koja u sebi sadrži geografsku i sakralno-civilizacijsku komponentu. Tu je ključ Amerike u njenoj celokupnosti. 

SAD su glavna država na američkom tlu te je često ona sama sinonim za celokupnu Ameriku. U praktičnom smislu, zbog velike koncentracije moći u SAD, one same postale su Amerika. Kanada u tom smislu više deluje kao privezak SAD. Takav geografsko-kulturni raspored i podela na američkom kontinentalnom kompleksu podseća na osu podele u Evropi gde imamo protestantski sever i katolički jug. Tako ovamo imamo protestantsku Severnu Ameriku i katoličku Latinsku Ameriku dok za podelu istok-zapad na američkom tlu jednostavno nema mesta. Međutim, tu je u pitanju kulturna podela. U dubljem političko-idoeloškom smislu čitav američki kontinet je jedinstven - od Aljaske do Ognjene zemlje, budući da su granice svih američkih država veštačke kao što su države-nacije proizvod posebnih istorijskih okolnosti. Nema neke velike razlike između Kolumbijaca i Venecuelanaca, Urugvajaca ili Čileanaca, osim u pogledu etničko-rasne kompozicije unutar veštački skrojenih granica. Činjenica je da nema posebnih etničko-rasnih država, osim možda Haitija ili Jamajke. Zapravo nema nezavisne indijanske države, nema države američkih Španaca, Francuza, Apača, Jaki, Ajmara, Kečua, Afroamerikanaca, Nemaca itd. Umesto toga postoje regionalni multirasni i mešoviti identiteti koji su u međuvremenu postali nacije oslobodivši se španske, portugalske, francuske ili britanske dominacije. Oslobađanje od kolonijalnih gospodara nije donelo slobodu starosedeocima, nego slobodu potomcima kolonista. Sve te narodnooslobodilačke američke revolucije bile su ujedno i buržoaske, masonske, belačke, ne i indijanske, jer da je tako kao posledicu borbe imali bismo slobodne indijanske države. Potomci afričkih robova, Indijanci, mešanci, potomci siromašnih Evropljana, samo su sledili ideale i borbu bogate bele elite. Čitav američki kontinentalni kompleks u političko-ideološkom smislu jeste jedinstveni prostor interesno-ideološkog bratstva manjinske bele elite. 
Simon Bolivar
Širom Latinske Amerike slavljen Simon Bolivar, latinoamerički pandan Džordžu Vašingtonu, tipičan je predstavnik te prosvetljene revolucionarne elite. Poreklom aristokrata, školovan u Španiji i Francuskoj, zadojen idejama francuskih prosvetitelja, slobodni zidar, Bolivar u svom idejnom univerzumu nije imao na umu etničko-rasnu slobodu južnoameričkih Indijanaca ili potomaka španskih kolonista kao baštinitelja načelno španskog identiteta, potomaka afričkih robova kao dijaspore recimo Joruba kulture itd, nego političku slobodu ideološki apstraktno shvaćenih građana novonastalih slobodnih država uobličenih na temelju kolonijalnih administrativnih podela. Isto tako nema nikakve razlike između Pensilvanije i države Njujork, niti je država Delaver izraz nezavisnosti istoimenog indijanskog naroda itd. Bolivarov san u ujedinjenoj latinoameričkoj federaciji ili uniji nije ostvaren iako je cela Latinska Amerika izašla iz okrilja španske, odnosno portugalske krune, već je potpala pod rasistički sistem panameričke buržoaske dominacije pomognute Katoličkom crkvom a na severu protestantskim denominacijama. Celokupan političko-ideološki i ekonomski, naposletku civilizacijski sistem na američkom kontinentalnom kompleksu nije autentičan te i dalje predstavlja izraz kolonijalne dominacije. Amerika nije slobodna.
Za SAD Menli Palmer Hol, u knjizi Tajna učenja svih epoha, (Metaphysica, Beograd, 2011) na str. 387 piše: 
Ne samo da su mnogi od osnivača vlade Sjedinjenih Američkih Država bili masoni, već su pomoć dobili od tajnog i dostojanstvenog tela koje postoji u Evropi, koje im je pomoglo da uspostave tu zemlju za naročitu i određenu namenu, poznatu samo nekolicini iniciranih. Grb je potpis tog uzvišenog tela – nevidljiv i većini nepoznat – a nedovršena piramida na njegovoj poleđini je tabla na kojoj je simbolično izložen zadatak čijem ostvarenju je vlada Sjedinjenih Američkih Država bila posvećena od dana svog početka.” 
Na strani 638 iste knjige, u poglavlju Rozenkrojcerske doktrine i načela, Hol piše: 
Sadašnje demokratije su direktan izdanak rozenkrojcerskih napora da oslobode mase od dominacije despotizma. Početkom osamnaestog veka rozenkrojceri su usmerili svoju pažnju na nove američke kolonije i formirano je jezgro velike nacije u Novom svetu. Američki rat za nezavisnost predstavlja njihov prvi veliki politički eksperiment i rezultirao je osnivanjem nacionalne vlade utemeljene na osnovnim načelima božanskog i prirodnog prava. Kao trajni podsetnik na njihove sub rosa aktivnosti, rozenkrojceri su ostavili Grb Sjedinjenih Američkih Država. Rozenkrojceri su bili i pokretači francuske revolucije, ali u tom slučaju nisu bili u potpunosti uspešni, zahvaljujući činjenici da fanatizam revolucionara nije mogao da se kontroliše, pa je usledila vladavina terora.” Sada vidimo da su mase možda oslobođene jedne vrste despotizma, ali takođe znamo da praznina koju je ostavilo za sobom jedno zlo, odmah biva ispunjena nekim novim zlom, despotizmom u drugačijem obliku. Sve i da nije reč o mitskim rozenkrojcerima, iz ovog navoda uviđamo da je projekcija slobode na američkom tlu, počevši od Angloamerike, projektovana u Evropi, od strane ezoterične elite, od ljudi kojima je bila strana autentična etničko-rasna sloboda koja podrazumeva suštinski kolektivni identitetski suverenitet i negovanje posebnih vrednosti koje su često u neskladu sa vizijama i projekcijama prosvetljenih oslobodilaca. SAD i danas to negira širom sveta. Sa druge strane katolički Rim je imao manje vizionarsko-ideološki a više prozelitistički i utilitarni razlog da podržava konkvistu a potom i buržoasko-desničarske latinoameričke režime (ove poslednje kao izraz bolivarske slobode od kolonijalne eksploatacije).


Iako je o tome mnogo pisano i nema ko se sve nije latio te teme, ali hajde čisto da naznačimo neke detalje. Na naličju grba SAD vidimo orla koji drži 13 strela, grančicu sa 13 listova, štit sa 13 vertikalnih linija, natpis "E Pluribus Unum" (iz mnoštva jedno) koji sadrži 13 slova te naposletku iznad orla nalazi se heksagram sačinjen od 13 petokraka. To je ukupno 65 strela, listova, linija, slova, petokraka. Takođe 13 petokraka ukupno ima 65 kraka. Takođe, na poleđini grba gde je prikazana piramida, natpis "Annuit Coeptis" koji ima 13 slova, a sama piramida ima 13 spratova. Broj 13 kako nagoveštava naptis 
"E Pluribus Unum" jeste numerička vrednost hebrejske reči ehad - jedan, koja se piše kao alef-het-dalet. Ona ima svoju biblijsku pozadinu u izreci koja počinje sa "Šema Izrael...", odnosno "Čuj Izraelu, Bog je Jedan". Međutim, broj 13 je i brojčana vrednost druge hebrejske reči - bohu, (bet+he+vav) koja označava prazninu, pustoš, haos (vidi Postanje 1:2). Broj 13 ima mnogo značenja, a po Alisteru Kroliju to je broj najvišeg ženskog jedinstva. Broj 65 je, između ostalog, vrednost reči Adonaj, jednog od imena Boga. Natpis "Novus Ordo Seclorum" ima 17 slova, koliko ima perki na spoljašnjem nizu svakog orlovog krila. Ukupno orao ima 64 perki na krilima i 9 na repu itd. 

Nije mi namera da ovde raspravljam o dubljem značenju pomenutog simbolizma već želim da naglasim kako je sva simbolika grba SAD ezoterijska, nije sekularna, što ukazuje na ozbiljno planiranje i transgeneracijsko sprovođenje određenog programa skovanog od strane tajnih društava. Zbog tog programa severnoameričke kolonije nisu mogle ostati pod suverenitetom britanske krune koja je u sebi obuhvatala vrhovnu versku (poglavar Anglikanske crkve) i svetovnu vlast u svojstvu monarha. Crkva i kruna, makar i protestantska, u suprotnosti su sa idealima prosvetiteljske slobode i jednakosti svih ljudi. Zarad toga su i autentični narodi na prostoru SAD imali biti istrebljeni, potčinjeni, marginalizovani a pobunjena Konferedacija američkog juga - uništena u krvavom ratu. Program očigledno nema alternativu. Amerika je trebalo postati filozofskom imperijom ustanovljena na velikom, dalekom i mističnom zapadnom ostrvu koje se iznenadno pojavilo na obzorju evropske civilizacije onda kada je ona hvatala veliki svetski zalet. 

Imajući sve ovo u vidu, kao i Holovu opasku o otimanju Francuske revolucije njenim pretvaranjem u teror, veliko je pitanje koliko je današnja Amerika, mislim na SAD i dalje na putu koji su utemeljili i simbolima označili njeni očevi osnivači? Čak ni to nije pitanje, nego je pitanje kada je tačno ona to prestala da bude i šta je ovo što danas imamo na delu? Sve i da SAD dođe sebi i vrati se na put koji su sasvim jasno popločali očevi osnivači, Amerika u celini opet neće doći sebi. Da bi se čitav američki kontinentalni kompleks vratio sebi mora pre svega biti slobodan, a biti slobodan znači biti uronjen u svoj autentični identitet. Da li je taj identitet samo potisnut ili je bespovratno uništen vreme će pokazati. Na globalnom planu slobodna Amerika može postojati kao unija suverenih američkih identiteta: regionalnih, zatim meleskih, afričkih, evropskih, domorodačkih, paganskih, katoličkih, protestantskih itd, ali prvenstveno oslanjajući se na potisnuto pretkolumbovsko nasleđe koje zaslužuje najveće poštovanje. To nasleđe mora biti otkriveno i glorifikovano te bi trebalo postati temelj obnovljenog identiteta Amerike. Dokle god dominiraju represivne univerzalističke ideje utemeljene na apstraktnim identitetima Amerika neće doći sebi, niti će to moći čovečanstvo u celini budući da je Amerika sada bezmalo sveprisutna, fizički, mentalno, fantazmički.

Monday, October 10, 2016

Božanska revolucija katastrofe

U knjizi Božanska revolucija katastrofe i njenoj proširenoj verziji Doktrina satanizma, izneo sam osnovne pretpostavke jednog specifičnog magijskog pokreta na temeljima nečeg što mi je otkriveno dok sam se nalazio u izmenjenom stanju svesti početkom devedesetih godina prošlog veka/ milenijuma. Tada mi je bio predočen slikovit prikaz jedne magijske struje koja nije ni red, ni kult niti sekta. Nije čak ni organizacija. Postoji tako što ne postoji. Deluje tako što ne deluje. Ima neodređen broj članova koji ne znaju jedan za drugog osim što znaju da postoje drugi. Ono što im je zajedničko jeste njihova posvećenost magijskoj revoluciji koju sam nazvao Božanskom revolucijom katastrofe budući da je usmerena ka korenitoj promeni ne samo ljudskog društva, odnosno društava, nego promeni života na samoj Zemlji u svekupnosti svih nivoa postojanja vezanih za nju. Reč je o ljudima posvećenih ciljevima koji nadilaze samu ljudskost. Svestan sam toga kako ovo može zazvučati, ali rekoh kakve su sve priče prodavane tokom istorije i kakve se sve prodaju pa zašto onda ne bi i ova? Može biti da je sve ovo samo šala, moja ili nekog ko na meni tajanstveni način manipuliše mojim umom, ali na meni je da tu priču ispričam, makar i na blogu. 

Ideju o božanskoj revoluciji katastrofe fragmentarno sam izneo u svim mojim do sada objavljenim knjigama (i neobjavljenim). Tako sam pokušao da skiciram osnovne karakterne crte i životne situacije jednog, po meni tipičnog, predstavnika tog volšebnog magijskog pokreta revolucionara katastrofe. Naravno, reč je o mojoj racionalizaciji, pretpostavci kakvi su mogli biti oni koje sam video u izmenjenom stanju svesti pre nego što su regrutovani od strane jedne opskurne ali dalekosežne magijske sile. Dakle, ovde je dat opis jedne takve ličnosti u fazi predrevolucionarne i predinicijacijske inkubacije. Međutim, pre toga pozvao bih se na jedan deo Knjige zakona Alistera Krolija koji stvara idealnu sliku božanskih revolucionara u njenom punom svetlu:
"II:24; Gledajte! ovo su ozbiljne misterije; jer postoje i neki moji prijatelji koji su samotnici. Ne mislite sada da ćete ih naći u šumi ili na planinama; već u purpurnim krevetima, kako ih miluju veličanstvene žene zveri dugih udova, sa žarom i sjajem u očima, i bujnom ognjenom kosom oko njih; tamo ćete ih naći. Videćete ih na vlasti, u pobedničkim armijama, svuda gde ima radosti; a u njima će biti milion puta veća radost nego što je ova. Pazite da niko ne prisiljava drugog, Kralj protiv Kralja! Volite jedan drugoga vatrenim srcima; po niskim ljudima gazite u neobuzdanoj strasti vašeg ponosa u danu vašeg besa."
 "II:25; Vi ste protiv naroda, O moji izabranici!"
Moglo bi se u toj proročkoj knjizi naći još delova koji su na neki način sinhronizovani sa idejom božanske revolucije katastrofe, ali ne bih sada odlazio dalje od iznesenog. U navedenom citatu prepoznajem jedan od modaliteta delovanja revolucionara, nešto što Kroli nije rekao u svojim komentarima, a to je infiltracija, svojevrsni revolucionarni konspirativni ketman. Ovo je slika idealnog ovaploćenja položaja božanskog revolucionara katastrofe. Pomenuti Kraljevi su revolucionari. Oni vlast osvajaju iznutra, ali sa punom svešću, jer kako kaže Kroli u komentarima Knjige zakona (Zakon je za sve):
"Mi se laćamo oružja protiv pritvornosti; no, mi ne možemo pomoći ako ta pritvornost prisiljava kralja koga je utamničila da pristane na njene naredbe, ili da čak i poveruje da su njegovi vlastiti interesi interesi njegovog tlačitelja, i da se plaši istine kao što se jednom Jehova zmije."
I dalje, govoreći o tome kako su izabranici božanstva Knjige zakona protiv naroda, Kroli piše (parcijalni citat):
"Žargon demokratije je odbačen. Beskorisno je zalagati se za jednakost ljudi; činjenice govore suprotno. Mi nećemo ostati, tupavi i zadovoljni poput volova, u masi prosečnih. Pod "pukom" se misli na tu ulagivačku, cmizdravu, ropsku rasu bičevanih kerova koji odbijaju da prihvate svoju božansku suštinu. Rulja se uvek boji za svoje parče hleba i putera - ukoliko joj njeni tirani uopšte dozvole da ima putera... Prema tome, budući da se boji, ona se ne usuđuje da udari. A kada nevolja počne, mi, aristokrate slobode, iz zamka ili kolibe, tvrđave ili straćare, imaćemo rulju robova nasuprot nas. Novine će nam podvući da puk radije voli da gladuje, i zato hvala Džonu D. Rokfeleru što je to dozvolio. Još više, u ovom stihu postoji značenje koje je primenljivo na proces individualne inicijacije. Pod pukom se može podrazumevati mnogoglava i nepostojana rulja koja se haotično roji, u vlasti beskrajnih bučnih i gorljivih emocija, bez imalo discipline ili organizacije. Oni se menjaju sa svakim novim trenom. Oni su bez cilja, bez perspektive i inteligencije. Oni su pokretani neznanim i iracionalnim nagonima, od kojih se mnogi suprotstavljaju zakonu samoodržanja, sa samoubistvenom glupošću. Moralna ideja koju nazivamo puk je prirodni neprijatelj dobre države. Onaj ko je izabran od Hadita da vlada kao kralj mora biti protiv puka, naročito ako želi da vodi neku doslednu politiku. Takve larve ljubavi (pripadnici rulje) proždrle su Marka Antonija, kao i Abelara. Zbog toga, prvi zadatak aspiranta je da razoruža sve svoje misli, i da učini sebe neprobojnim za uticaj bilo koje od njih... On je tek onda spreman da ih analizira, organizuje, trenira, i na taj način iskoristi prednosti svake od njih upotrebljavajući njihove energije u službu njihove kraljevske svrhe."
Pristupanje revoluciji o kojoj govorim nije stvar želje, uverenja, ili entuzijazma već predodređenja. Neko je predodređen za to, neko nije, sudbinski, genetski, kako god. Većina nije. No, to nije sve. I onima koji su predodređeni za posvećenost revoluciji, većini njih, neprihvatljiv je revolucionarni mentalitet, način života, mišljenja i delovanja, jer pre svega podrazumeva odricanje od ljudskosti. To je zaista težak zahtev – biti nečovek. Vidimo, barem teoretski, broj mogućih revolucionara (drugo su simpatizeri) veoma je mali, što navodi na to da je pokret Božanske revolucije katastrofe elitističke prirode, a kako ćemo videti dalje i krajnje individualistički. Taj pokret karakteriše odsustvo bilo kakve organizacije, kolektiviteta i sinhronizacije na vidljivom nivou. Pokret je vođen i sinhronizovan od strane magijskih sila sa kojom se revolucionari nalaze u sudbinskoj vezi. Oni su odabrani za takvu životnu misiju. Ritual potpisivanja (nestandardne verzije) ugovora sa đavolom, dat na kraju Doktrine satanizma obična je varka za um. Time revolucionar signalizira da je zreo i to je sve. Ono šta sledi nakon toga nisam kadar da opišem budući da moja misija nije njihova već da delujući kao propagandista božanske revolucije katastrofe nagovestim uspavanim revolucionarima da je došlo vreme buđenja. 

Strast ka konspiraciji temelj je revolucionarnog usmerenja i delovanja. Ipak, to ne znači kako u projekciji revolucije nema mesta za simpatizere, kao i za one koji bi od toga da izvuku neku korist. U nekim vidovima revolucionarnog delovanja moguć je, poželjan, ponekad čak i neophodan njihov angažman. Nije svako ko potpiše ugovor automatski postao revolucionar, ali ako je revolucionar ritualom potpisivanja a i prethodnim radnjama (vidi: Magijsko iskusavanje pohote), ostvaruje oblik inicijacije, čime se on, budući da je za to predodređen, automatski budi iz letargije predinicijacijske inkubacije.
Kakav je profil posvećenika revolucije o kojoj govorim? Kao prvo, revolucionar je muškarac, ne u smislu muškarčine, mačo tipa, nego muškog pola, tačnije nesumnjive muškosti – sa dominantnim muževnim osobinama u svom karakteru i anatomiji. Revolucionar u užem smislu je, shodno mom gledištu, muškarac, s obzirom da smatram kako je žene nemoguće dehumanizovati u pravcu koji implicira ciljeve Božanske revolucije katastrofe. Ovde je više reč o nekoj mojoj intuitivnoj ubeđenosti, da ne kažem predrasudi, nego što imam argumente za takav stav. Svakako da žene mogu svoju ženstvenost (u smislu ljudske ženke) prevazići na sebi svojstven način, ali to je nešto sasvim drugo, po mom ubeđenju nekompatibilno sa ovim arkanskim vidom specifičnog muškog delovanja. U svakom slučaju ovo ne isključuje žene iz revolucionarnog projekta. Za posvećenika Božanske revolucije katastrofe se može reći kako je:

1. Teleološki frustriran, u smislu da se oseća posebnim, izdvojenim, drugačijim, na neki način superiornijim od ostalih ljudi njegove sredine te da oseća kako je njegova prava priroda inhibirana, iz nekog razloga sprečena da dođe do izražaja. On je svestan simptoma svoje genijalnosti koja dolazi do izražaja prvenstveno u širini i dubini njegovih interesovanja. Budući da je stalno zaokupljen sobom i svojim interesovanjima (nekako je centriran na sebe i na samoanalizu te na analizu predmeta svog interesovanja), njega takođe prožima osećaj kako je on predodređen, pozvan ili idealan za neku veliku čovečansku, kosmičku, istorijsku, božansku ili demonsku, altruističku ili kontraaltruističku životnu misiju kojoj bi se upotpunosti predao ali nema jasne vizije kakva je zapravo ta misija i šta bi on konkretno trebalo da radi. Drugim rečima, trebalo bi da pati od inkubacijske mesijanske frustracije, ako tako mogu da se izrazim. Nešto ga intenzivno mami, izaziva. Zna da bi trebalo nečemu celim svojim bićem da se posveti, ali ne zna tačno šta je to. On sluti, oseća, opipava, ali nema jasnu nedvosmislenu VIZIJU.

2. On je na neki način ne-indentifikovan. Nalazi se u hroničnoj krizi identiteta. Nema nikakvu referencu u društvenom okruženju sa kojom bi se upotpunosti, ontološki identifikovao. Ne oseća pripadnost nijednoj društvenoj grupaciji tipa nacija, etnos, rasa, klan, politička opcija, religija, kult, društveni pokret, a što podrazumeva i sve one fiktivne moduse identifikacije: levičar, desničar, patriota, nacionalista, liberal, konzervativac, teista, ateista, gnostik, agnostik, monoteista, paganin itd. Čak i prema odrednici “čovek” ne oseća nešto posebno blisko, s obzirom na frustrirajuće nedostatnosti te forme. U suštini on nema nikakav referentni pojam ili pojavu sa kojom bi se potpuno identifikovao ili nešto što bi svim srcem prigrlio. Čak mu i sopstveno ime deluje smešno, groteskno, umetnuto, neadekvatno (naročito kada ga drugi izgovaraju). On bi se radije drugačije zvao, svakako u skladu sa onim što najdublje oseća kao svoju pravu prirodu, koja na žalost, nikako da dođe do izražaja, s obzirom na njegovu uskraćenost u sopstvenoj samospoznaji. Čak mu i njegovo vlastito ime može zvučati nedostižno, jer ukoliko uporedi značenje imena koje nosi sa životom koji vodi lako može da uvidi veliku diskrepancu.

3. Sklon je konvertitstvu. Veoma rano počeo je da luta, postavlja sudbinska i suštinska pitanja na koje je dobijao nekvalitetne odgovore, ili ih uopšte nije dobijao. Rano je počeo da se traži i obraća kosmičkim silama. Često je menjao svoja ideološka, verska i politička uverenja, zagrejavao se i hladio za razne političko-ideološke, filozofske, kulturne, verske, magijske ili mističke pravce, škole i sisteme. Svi su oni u približnoj meri privlačni ali i odbojni u njihovoj rigidnosti. Nijedan od njih nije celovit. Tako je vremenom on stekao određenu indiferentnost spram zavodljivosti ljudskih iskaza, prema svakoj školi mišljenja ili duhovnosti. Nijedna od tih škola nije mu pomogla da se on konačno zaokruži u svom stremljenju i delovanju. Sve su dale po malo, a to što su dale, s obzirom na njihovu međusobnu koliziju, nanosi više štete nego koristi. Na osnovu toga on nije mogao konačno da definiše, reorganizuje, spozna i usmeri sebe u pravcu koji bi celim bićem osećao kao ispravan. Tačnije, nijedna od tih škola nije mu pružila onu životnu privilegiju da ukviru njihovih korita on mirne duše sledi svoj put srca. Za tim putem on iskreno čezne. U međuvremenu, on ne veruje ni u šta ali nekako veruje u sve.

4. Ima zavidno obrazovanje. O svemu čega se dotakao, što je saznao na bilo koji način, iz literature, u interakciji sa drugima, ili preko medija itd, dobro je razmislio i izveo određene zaključke. Njegovo široko obrazovanje (uglavnom je samouk) plod je njegovih interesovanja i uloženog truda usmerenog ka istraživanju i ovladavanju određenim oblastima. Strastveno ga zanima istorija, religija, umetnost, dela poznatih i alternativnih mislioca i filozofa, mistika i pesnika, mitologija, okultizam, politika, psihologija, prirodne nauke. On traži odgovore na temeljna pitanja. Bavi se, ili pak pokušava da se bavi nekim vidom umetnosti, pisanjem, slikanjem i sl., pošto oseća snažnu stvaralačku potrebu.

5. Možemo ga nazvati u određenoj meri i mizantropom. Uglavnom ne nalazi prave ljude koji bi odgovarali njegovim interesovanjima, sa kojima bi on delio misli, iskustva ili čak preduzimao zajedničke akcije. Obično je njihov dijapazon interesovanja, mišljenja i delovanja znatno uži ili fokusiraniji od njegovog, a što ga na neki način frustrira i inhibira da se prema tim ljudima otvara, da bude iskren, pošto obično, pre ili kasnije, nailazi na zid nerazumevanja. Često ljudi ne mogu da ga prate, a kamo li da vode u toj igri, što njega navodi da bude introvertan iako je u suštini veoma komunikativan i elokventan. Iz tih razloga on oseća blag prezir prema ljudima i odvratnost spram ljudske ograničenosti. Njemu je tako neshvatljivo kako nekom može da bude dosadno. Fraze poput: ubiti vreme” ili dosada”, u njemu izazivaju krajnje gađenje, a ljude kojima je uvek dosadno ukoliko nemaju društva ili koji besciljno gube vreme za njega su inferiorni. Za razliku od njih on je uvek aktivan. On duboko oseća protok vremena i na neki način žali zbog toga što dan traje samo 24 časa. Takođe, njegova težnja za društvom ne proizilazi iz dosade već iz želje da svoja intelektualna ili dostignuća druge prirode podeli sa drugima. On želi da podučava, ali takođe želi i da bude podučavan.

6. Krasi ga disciplina. Tokom svog samoukog obrazovanja stekao je veliku disciplinu, uvidevši sav značaj samokontrole, izgradivši tako zavidan nivo tzv radne navike. On ume da napravi listu prioriteta, šta je za njega važno, šta važnije, a šta je najvažnije. Predan je svojim namerama, istraživanju i učenju. Svestan je i preuzima odgovornost za svoje postupke. Apsolutno odbija bilo čije i bilo kakve uplive u svoj život za koji smatra da je isključivo u njegovoj nadležnosti i odgovornosti, zbog čega je spreman da snosi posledice. Povrh toga krase ga tzv čelični nervi, velika strpljivost, ambicija i sposobnost da sledi apstraktne ciljeve. Čime god da se bavio, u to je unosio celog sebe. Ukoliko se pronađe u idejama revolucije, nema sumnje da će od njega biti dobar vojnik, da ne kažem vojskovođa. Prednost Božanske revolucije katastrofe nad ostalim zavereničkim, pobunjeničkim i revolucionarnim delovanjima ogleda se prvenstveno u posve individualnom načinu akcije. Njene maršrute diktira svaki pojedinačni revolucionar – taj karakter nepomirljivog individualizma – u skladu sa vlastitom voljom. Specifičnost modusa užeg revolucionarnog jezgra” jeste odsustvo bilo kakvog oblika organizovanosti onih koji tu pripadaju. Revolucionari su rasuti kao zvezde.[1] Oni se čak međusobno i ne poznaju, a ako se ipak poznaju onda se ne prepoznaju, ali ne zbog toga što nisu u stanju da se međusobno prepoznaju kao pripadnici iste misije, već zato što to ne žele.[2] Svako od njih želi da revolucionarnim tokovima upravlja na svoj način te u tu svrhu može nekog posvetiti, nekog juniora kojeg će podučavati, a što ne znači da taj junior jednom neće upotpunosti odbaciti učenje svog učitelja ukoliko nađe za shodno. Sa druge strane on neće tražiti svoje revolucionarne kolege jer oni igraju neke druge uloge. Možda će ih i naći ali će ih deliti nepremostive prepreke i razlike iako su zapravo veoma slični.

7. On je izraziti individualista. Ova stavka je dobrim delom već izložena, tako da ću povodom toga izneti samo jednu, onu najosnovniju sentencu. Za vojnika užeg revolucionarnog jezgra „samoća duhovna dar je nebeski.” To znači da on deluje isključivo samostalno, predano, strpljivo i krajnje diskretno, pa makar bio opštepoznata ličnost. On kao ličnost u tome nema nikakvu važnost, već se anonimnost odnosi na njegovo revolucionarno opredeljenje i delovanje. Revolucionar je praktično šizofrenik, ilegalac koji vodi dvostruki život. On mora biti spreman da donosi i poštuje sopstvene odluke jer su njegove odluke ujedno i smernice revolucionarnog delovanja. Kada se jednom opredeli za Revoluciju kao sveobuhvatni put, od tog trenutka neće moći drugačije da živi osim u skladu sa svojim odlukama. To znači kako revolucionarni posvećenik ima odrešene ruke da Revoluciju usmerava po sopstvenom nahođenju, jer šta god činio to neće biti u suprotnosti sa delovanjem nekog drugog revolucionara. Odrešene ruke izraz su njegovog suvereniteta, individualnosti i autarhičnosti. Revolucionar deluje na osnovu svog ličnog kodeksa, koji je utemeljen čim se opredelio za Revoluciju, odnosno čim je uložio napore da prođe inicijacijska iskušenja i čim se usudio da potpiše revolucionarni Ugovor, a što predstavlja individualne emancipatorske ali i inicijatičke radnje. Shodno tome, on oseća odbojnost prema organizovanom i grupnom obliku delovanja u ime nekog ideala ili božanstva, iako mimikrije radi, on im može pripadati, čak i da bude vođa, odnosno njihov osnivač, ako to smatra delotvornim. Svakako, on će jednom osetiti nepodnošljivu teskobu usamljenosti i to je suštinski trenutak, jer iz te usamljenosti nastaje potreba koja se ne može drugačije protumačiti osim kao imperativ da RED MORA POSTOJATI, revolucionarni Red čiji se kontinuitet niže po principu jedan-na-jedan. Revolucionar u tom smislu postaje frater superior revolucionarnom neofitu. Postaje njegov učitelj a ovaj njegov učenik. Učitelj je samo jedan i učenik je samo jedan. Nema nikakvog bočnog grananja niti viših struktura i hijerarhija. Ukoliko se to desi nema ništa od Revolucije. Tradicija dakle ide po principu jedan-na-jedan, izuzetno jedan-na-dva. Taj Red tada biva jedan od rukavaca revolucije mada ne i Revolucija u njenoj sveobuhvatnosti.

8. Sklon je mimikriji, u smislu da se pretvara i glumi zarad ostvarenja svojih namera. On može da deluje i nasuprot svojih uverenja, vatreno i argumentovano da zastupa stanovište koje se dijametralno kosi sa njegovim vlastitim. Čak, u stanju je, ako smatra neophodnim, da ide i protiv svojih emocija. U oblicima ponašanja i govora beskrajno je inventivan.

9. U skladu sa prethodnim, posvećenik revolucije je i emotivno nedodirljiv”. To ne znači kako je on lišen tzv ljudskih osećanja. Naprotiv, on saoseća, on ume da voli, da bude privržen, da se gadi, da bude tužan, besan, da čezne, ali se ne prepušta tim osećanjima. Ne podleže im. On u dovoljno funkcionalnoj meri ume da ih kanališe. Zbog toga on suštinski i ne može biti emotivno povređen, uvređen, niti potresen zbivanjima oko sebe, što ne znači da je on neustrašiv ili kukavica. Ipak, bez obzira na to, on može biti iskren prijatelj, odan neprijatelj, veran muž, odnosno dobar otac, ali i ne trepnuvši, on može sve napustiti, pa i Revoluciju te naposletku i samoga sebe – ako tako odluči.

10. Fatalista. Svestan je stalne i gotovo neposredne blizine beskraja, sudbine i smrti. Ima osećaj da je njegova duša mnogo stara. Na neki način, blizak je drevnosti. To ga čini suštinski nezainteresovanim za svoju ali i za sudbinu svih onih koje zna, sa kojima je blizak, ili je pak u neprijateljskom, odnosno indiferentnom odnosu. Otud je on indiferentan spram relacija kao što su uspeh, neuspeh i sl. Nije zainteresovan da spašava čovečanstvo, živote, ideju, niti ga zanimaju rezultati njegovog revolucionarnog rada ili uspeha čitave Revolucije. Suštinski indiferentan, što predstavlja ugaoni kamen njegove neljudskosti, dehumanizovanosti.

12. Ambiciozan je, u smislu da teži moći ili se već nalazi u poziciji moći. Imati moć veoma je bitno revolucionarno postignuće, neophodno za operacionalizaciju revolucionarnih principa.

13. Realno je nepoverljiv. Vernici-bez-zadrške su najnekreativnija, statična, dogmatska i strašljiva vrsta ljudi. Strašljivi su da se upuste u ono šta je njihova biblija odredila kao negativno ili o čemu se nije izjasnila. Nesposobni su da kreativno i delotvorno razviju ideju te funkcionalno nastave u pravcu osnovne intencije svog prvog čoveka, verovesnika, proroka, velikog šamana itd. Najgore je biti nečiji sledbenik do groba, naročito ukoliko je taj mrtav, odnosno volšebno iščeznuo iz ovog sveta. Ispravnije je slediti nekog do onog momenta kada ćemo biti u stanju da ne sledimo nikog. Da bi određena tradicija zdravo funkcionisala neophodna je, kao pokretač, zdrava sumnja. To je sumnja koja nikada ne miruje, već uvek iznova iznalazi nove i drugačije načine da bi opravdala sebe i izvršila pritisak na onog ko sumnja, da preduzme određene korake ne bi li je odagnao pošto je njen efekat inhibirajuće podsticajan. Rezultat je napredak. Kada čovek jednom pobedi sve sumnje, ili je kreten, ili je usavršen u takvoj meri da više nije čovek te mu stoga nije neophodan nadčovečanski uzor. Sumnja u tom smislu igra ulogu pritiska koji primorava čoveka da produbljuje opsege doktrine povodom koje je ta sumnja u njemu i nastala.

14. Ludak. Možda neurotičar. Međutim, on je svestan svog ludila i izopačenja svoje ličnosti. Njegova moć samoposmatranja i zauzimanja izdvojenog i objektivnog položaja radi boljeg sagledavanja čuva ga od dubljeg uranjanja dublje u ludilo i gubitka samokontrole. Povrh toga, njegova snažna intuicija njegovo je najjače oružje i moćan pomagač njegovoj moći razumevanja. 

Ono što ovom prilikom smatram važnim jeste da ova doktrinarna teorija ne bude ni odbačena niti totalno prihvaćena u umu čitaoca. Ono što smatram najvažnijim jeste da neko, nekad, negde, usvoji način mišljenja koji iznosim na ovom blogu i u knjigama, ne moje postavke, izvedbe, zaključke, interpretacije, ciljeve, već samo način mišljenja. Sam taj korak jeste revolucionarni akt, čin Božanske revolucije katastrofe. To će svakako izroditi, od strane nekih drugih ljudi, nove doktrine u teorijskom i praktičnom aspektu, možda i dijametralno suprotne. No, nisu bitne doktrine, niti kakve akcije preduzimaju ili ne preduzimaju njihovi tvorci i sledbenici – bitno je raširiti način mišljenja. Ako već morate da umrete, učinite to sa sopstvenom istinom u srcu i u glavi, a ne sa tuđim istinama. Da li je to bio mudar izbor, svrsishodan trud, otkriće vam se samo. U svetlu tuđih istina ništa vam neće biti otkriveno. Mislite, makar bilo uzalud. Vaša i samo vaša istina je jedino bogatstvo koje zaista možete posedovati, koje je zaista vaše i koje vam niko ne može uzeti. Sve drugo je nebitno. Prilikom vaše smrti vaša istina ima dva izbora: ili da umre sa vama, ili da nastavi svoj život. To isključivo zavisi od vas.
Pošto je ovo krajnje individualan poduhvat, jedina merodavna disciplina jeste samodisciplina. Jedini merodavan autoritet ste vi sami. Pritom imate dva izbora. Prvi, da budete vasilevs usred Carigrada, što znači utvrđen među zidinama, ali transparentan, statičan i spreman. Vaša inicijativa je u čekanju, u pripremi. Drugi izbor jeste kan usred stepe. Nema zidina, nema transparentnosti, ali vi imate inicijativu. Nalazite se na brzom konju usred beskrajne ravnice pokrivene travom kojom šibaju vetrovi. Verovatno ima i trećeg izbora ali eto ja dajem pomenuta dva. U svakom slučaju na neki način nemoralno je biti bez inicijative, bez ideja, bez smisla. Ovde propagiram radikalnu akciju, šta god to značilo, akciju odmah, bez čekanja i premišljanja. Revolucionar je baštinik stalne promene. On uvek ima inicijativu. On je majstor igre na svim nivoima delovanja. Ono što je u njemu nepromenljivo jeste njegova namera da svaku igru koju igra izvede do kraja, makar ona bila beskrajna, makar to značilo i kraj njega samog. Njegova etika je beskompromisna i generalno neprijateljski nastrojena prema tuđim doktrinama i moralnosti. Otud je on sasvim sposoban da preuzme odgovornost za potpisivanje revolucionarnog inicijacijskog zaveta, od moje strane nevešto nazvanog ugovor sa đavolom. To i jeste ugovor sa đavolom ukoliko izrazom đavo obuhvatimo smrtonosnu magijsku silu koja se revolucionaru stavlja na raspolaganje radi projektovanja revolucionarnog nasilja. To je geburah u praksi, delovanje po uzoru boga rata i osvete, boga Horusa! 
Sada, nakon određenog vremena, oblik Ugovora koji sam izneo na stranicama Doktrine satanizma deluje mi nekako suviše naivno i rekao bih nevino. Iz tog razloga ga ovde ne dajem jer to sada smatram pogrešnim. Na ovom mestu isti proglašavam nevažećim i pozivam uspavane revolucionare ali i one tzv wannabes, da sami osmisle svoj inicijacijski obred nakon kojeg će - ukoliko su obred dobro osmislili, ukoliko su besprekorno izveli pripremne radnje za to i ukoliko oni zaista jesu revolucionari - proces buđenja iz frustrirajućeg smrtnog sna munjevito započeti. Ukoliko to ipak nije njihova volja, onda neka biraju jednu od bezbrojnih staza duhovnog, ezoterijskog i okultnog koje danas imamo u opticaju.
[1] U Knjizi Zakona boginja Nuit u prvom poglavlju, stih 10, kaže: “Neka mojih služitelja bude malo i tajnih: oni će vladati mnogima i znanima.”
[2] Knjiga Zakona, opet stih 24: “Videćete ih na vlasti, u pobedničkim armijama, svuda gde ima radosti; a u njima će biti milion puta veća radost nego što je ova.” Isto, stih 58: “Ipak postoje moji maskirani služitelji: može biti da je onaj tamo prosjak Kralj. Kralj može birati svoju odeću po volji: nema pouzdanog testa: ali prosjak ne može sakriti svoje siromaštvo.” Stih 59: “Ako je on Kralj, ti ga ne možeš povrediti.”

Saturday, October 8, 2016

Crni nemis, poema

I

I:1; Zagrli Mesec. Pusti da ti kažem sve ono što do sada nisam znala. Krvave misli paraju moje strasti i slast mog užitka u sebi samoj. Krvave misli, svitanja bez svetla, sumrak bez ljupkosti večeri. Ja tamu pretvaram u krv i krv pretvaram u tamu.

I:2; Mi goleti suve, zmije u spletu, pod oklopom neba, u silinama krasa…

I:3; Pustila sam senku devičanskog jecaja, ponoćni oganj nad promrzlom zemljom. Posle mene smrt je igra. Od tvoje treperave luči stvoriću zanos za moju neutaživu tminu. Grleći Mesec, grlim našu čežnju, kamenjar i Sunce nad belinom stena nepostojanja, koje prkose okeanu sve ljubavi sveta.

I:4; Ja sam anđeo sivih voda ponora. Grejem promrzle prste na vatri tvog života. Od te majušne topline načinićeš nit premošćavanja nepremostivog. Budi lagan i hrabar nad ponorom. Budi tih. Budi nežan… Ako se opasno zanjišeš, potraži moje promrzle prste.

I:5; Zavoleo si sve šta te čini mrtvim, da bi bio živ sećajući se mene. Srešćeš me tamo gde ni ne slutiš, tamo gde ništa ne znaš, tada kada te više ne bude bilo…

I:6; Mesec je tamo gde je žena. Zemlja je tamo gde nam se korenje prepliće. Pokorio si me. Doneću ti smrt. 

II

II:1; I beživotna ja sam jedra. Ljubav je mrtvački ten. Trepavicama utihni žamor boja i svetlosti. Dodirni moje mrtvo Ime. 

II:2; Rađam decu koja krvave Mesec. Grizem te sudbom ponornicom. Moja je radost strahovlada bola. Nad lešinom Vremena uzjahujem suton. Idu zastave, idu zidine… Hram moj, samoća je.

II:3; U ljusci od nestvarne ljubavi sačuvala sam malo mraka za tebe. Presahla sam životna vrela neumnim željama sanjivih i tužnih. Ostavila sam setan miris u tvojim uspomenama. 

II:4; Kako je divan zalazak sećanja, mio krešteći vetar, utvara zvuka u pustinji bez i zrna života. Ne ljubi me ako za smrću ne čezneš. Ne sanjaj me ako ti ne prija miris krvi. 

II:5; Ne, ja nisam tako tamna. Ja sam tek iskričava noć, smiraj vatri i početak zime, ponoćni mraz, uzglavlje ćutnje, u ledeno nebo odapet vidik.

II:6; Otrov za tvoje meso, nektar maštarija… Ispij me, kao što dragulj ispija boje. Dođi, pored mene legni. Tiho mi otpevaj pesmu nihilskih mehana. Blažena nek su umiranja naša. Blaženi nek su oni koji nisu. 

II:7; Spojivši telo od Tame i telo od Svetla, stvorila sam nešto gipko i Crveno. Neka je blažen poljubac tišine u ložnici tajnih posvećenja naše nestvarne Ljubavi. Neka su blaženi naši trudovi podnošenja razdvojenosti. Neka je blažena naša volja konačnog i beskonačnog susreta.

III

III:1; Seti se! Ja sam ona koja je oduvek bila tu, koju si zaboravio, a zaborav stvorio je ponor. Zaista, neka je i sam Oganj Dubina tek garež pred nogama ognja naše čežnje.

III:2; Ja sam Bezumnica britkih sablji milih podsećanja da se iza mrtvila i voda, iza uzvišenosti i slepila bahatog silništva i greha, nalazi tajna toplina i dragost koja te čeka.

III:3; To što vidiš i osećaš kao Boginju, to ne postoji, ali ono što se krije iza maske skučenosti tvog vidika, postojanije je od onoga što za tebe stvarnost jeste.

III:4; Tvoje želje tragične su i plitke, kao što je viđenje tvoje neveliko te ne vidi svu dražesnost svemirskih oblina Boginje Prostora i Praznine. Ti Boginju vidiš kao ženu, ali Ona nije žena. Žena je oblutak od Boginje, slabašna prikaza užasavajuće perspektive Oblina. 

III:5; Stremi, voli, nameravaj me svakog trenutka i podaću ti se. Podaću se tebi, bedniče, prosjače, kukavice! Ko si ti da me dozivaš, da Bezimeno uobličavaš i sloviš? Mogu da te prožderem i smrvim kada god to hoću, i da te ponovo oživim i pustim te da smrdiš. Ti, tako smešan i posran, usuđuješ se da me dozivaš, da me prepoznaješ na licima hanuma od blata. Zar ti da otkrivaš moja tajanstva, slepče!?

III:6; Zar zaista veruješ da ćeš me ljubiti u mom punom sjaju, obavijen gustom i neprobojnom tamom moga bića koje i JESTE i NIJE? Toliko si jadan i nikakav da ću te sa užitkom mučiti. Zaludnost tvoja zaista je veličanstvena.

IV

IV:1; Ridaj žrtvo! Fijuk. Oštar udarac. Ridaj paćeniče! Mukli tup udar. Ridaj tovljeniče bogaza paklenskih! Bič. Oh, pa to je naš siroti Markiz, pohotni jarac, raskošna španska mušica!

IV:2; Namaži se izmetom. Muve da ti budu gopije i bakte, a ti njihov Krišna. Ispij galope konjske krvi u jurišu stepskog izvijanja velike zmije. 

IV:3; Ne bacaj zalud svoje seme. Makaze. Pribor za štrojenje. Zabodi koplje u srce predačkih snova. Zajaši vetar od leda i zanjiši uzdahom Severa. Junice i kobile! Maloletnice! 

IV:4; Strgni slutnje sa otpalog lica. Budi ono što nikada nisi bio - čedan u nizijama, po močvarama i zalivima. Budi baklja po šumama i pustinjama, muk usred lomljenja sveta, brundanje Užasnog pred ljupkošću poniranja u kakve jame i brazde, strahote i čari… Ovo je zemlja sabatskih dodira i ushićenja, vino istine i pijanstva. 

V

IV:1; Učini me plodnom! Razdeviči sav raskoš ovih oblina iskonskim lažima. Gipko je moje telo za tvoje paučinaste niti od čelika, za tvoje poniranje u neznano.

IV:2; Izazivam te bedrima devojaka, plahom rosom jutarnjeg vraćanja iz pokožice noći. Izazivam te njihanjem ognjenih pramenova, slikama obnaženih voda izbezumljenosti i željom da ti se podam pred licem totema predaka, u presahlom svetilištu davno iščezlih satira. 

IV:3; Uzmi me! Vezana sam i čekam te. Uzmi me, pred nogama mi se prospi. Ležim na oltaru tvog bezumlja. Ja sam krv tvojih mitova, izgubljena bajka o junošama strmoglavih klisura.

IV:4; Uzmi me i čućeš topot skitskih konja. Videćeš davnašnje jurte, opsade gradova, garež iza crvenih perčina u naletu gladi poput tvoje.

IV:5; Uzori padine! Uzori jalovinu! Plodi me, bodi. Uzori vizije i snove. Rodiću ti svet i nad njim bogove. Ljubim unutrašnju stranu tvojih butina, osunčane pašnjake iznad kojih stoji obelisk. Jarostan i pun krvi, bridi ka nebesima uzdignut; čeka da se spustim iz opojnog grotla bezdana – boginja svemirske gladi. 

VI

VI:1; Sakrila sam nemir u samoću čija je ljuštura smaragdno tkivo. Podigla sam zamak univerzalnog besčašća od ushićenih pogleda smernih žena.

VI:2; Pogledaj me. Pogledaj i zaplači. Hraniš se trunčicama moje zlataste kože. Prija ti moj prkos tvojim smešnim strastima. Prija ti moja sestrinska hladnoća koja osvetljava i zatamnjuje tvoje zahuktale pohode na moje osunčane uvale.

VI:3; Ruke ti se tresu, drhti telo. Tvojim nebesima paraju munje Opskurnog i Nepoznatog. Zar sam toliko užasna? Zar sam toliko želja – “vrhunski objekat žudnje”? Zar je ljubav toliko smrt? Zar je život toliko ludost?

VII

VII:1; Oduvek sam volela taj bledunjav pogled, mutno obličje lunarnog života. Dala sam mu Zaborav i Smrt, otrovan ubod, dok je ispijao žamor ludila od preterane želje. Rekla sam kako žene pokorno slušaju svoje muževe dok ih štogod crno ili sluzavo ne rastavi.

VII:2; Suviše sam slepa i tužna da bih bila živa. Suviše sam opsena da bih bila nešto jedro, toplo i meko u tvojoj postelji, i suviše mračna da bih dočekala jutro.

VII:3; Povredi me! Povredi me bar jednom, iznenadno i silno. Nabodi me, proburazi! Nabodi me na ugarak izveštačene nade, fantomske žudnje. Zabij mi žarač istrošenih želja dok tvoja sveža jutarnja brada kosi moje zvezdane pašnjake. Posadi seme pakosti u čeljusti mog seksualnog zverstva.

VII:4; Sve reči sakrij u meni, i sve slučajnosti sudbine zarad umiranja svojom voljom od tuđe ruke!

VII:5; Neka ponori zablistaju setni. Visovi neka potamne, umišljeni, gladni. Odvažna i smela, lažem, ne bih li ti zmijom bila. Lažem, da ne budem živa.

VII:6; Nerođena i neumrla, najveća sam tajna muškosti i svesti. Ja sam sablast koja oslikava punoću i istinitost tvoje sablasnosti. Sve drugo što sam ja, a što ti ne vidiš i ne znaš, sablast je punoće i istinitosti neke mnogo veće sablasnosti.

VII:7; Moje telo ogledalo je sveta i svakog ko se u mene zagleda. Moje telo je moja duša.

VIII

VIII:1; Ovo je tvoj put. Na tom putu ti ćeš umreti.

VIII:2; Mogla bih te zavoleti tako snažno da ti se rasprši duša. Mogla bih ti isisati svu luč života kroz svaki otvor na tvom telu, kroz rupe tvoje svesti. Mogla bih ti pokloniti nebo, graviru mojih večnih sećanja.

VIII:3; Ljubiš me da ne znaš šta ljubiš, koga ljubiš, a ljubavi nigde nema. Kao ljušture prokletnika, tvoji prazni poljupci truju atmosferu.

VIII:4; Ne gubi veru. Ja ću te pratiti ma koliko zaludan bio, Sine moj. Ja sam tvoja Jedina i Svakolika, užas koji te opčinjava, telo mašte, tvoji vlažni snovi. Ja sam Božanska Sukuba, a ti si tek još jedna žrtva u nizu krvi, semena i snova.

VIII:5; Tako si mi smešan i drag. Ispljuvak ljudskosti. Tako bih mogla da te zaslepim neviđenošću mojih oblina od svetlosti i tame, da te pritisnem butinama, divlje ugušim grudima, da te progutam halapljivim usnama, mesnatim jezikom zvezdane beštije.

VIII:6; Mogla bih iznenada da iskočim pred tebe i odnesem te kao vihor. Mogla bih da se narugam tvom bednom znojavom međunožju. Mogla bih da te prigrlim ili napustim zauvek, u okove da te bacim ili u zlatni kavez moje čudovišne strasti.

VIII:7; Ljubi me, šta god bila! Ako propadneš, propao si i pre nego što si se usudio da postojiš. Ako uspeš, uspeo si oduvek, samo to nisi znao. Ako ništa, onda ništa. Ako sve, onda sve. Ako samo nešto, onda samo nešto.

VIII:8; Ovo je moj svet i ja odlučujem ko će u njemu biti uljez, ko moj gost, a koga neće tu ni biti. Ti najbolje budi ništa, jer to je jedino šta ti možeš odabrati, a da to ne bude moj izbor, moja presuda za tebe. Budi ništa i biću ti naklonjena.

IX

IX:1; Ulazimo u crnu kocku.

IX:2; Na kapiji uma stoje ishitrene misli. Reci i desiće se.

IX:3; Ja sam okean koji spaja i razdvaja, devičansko raspeće sna o moći, jalovost večnosti, plodnost trenutka.

IX :4 ; Samo reci i želja će zakoračiti u sećanje.

IX:5; Ja sam brzina u nepokretnosti, osovina kruga, sunovrat nad ponorom, uzdizanje nad uzvišenošću.

IX:6; Moje ime je Strah. Moja priroda je Strast. Ja sam vidilac u tami, boginja mrtvih imena, voštana srž gradova-bogova, nedorečen treptaj prošlih daljina, dah zime u pustinji, žar leta u glečerima.

IX:7 ; Ja sam hetera tvojih maštanja, koja su moja maštanja. Ispovest ispovednika, ja sam nevinost bludnice, iskrenost rodoskrnavljenja, ljubav prognana od ljudskih životinja.

IX:8; Ako rodim čudovište, ako utroba moja izbaci užas, biće to žrtveni dar đavolima nestvarne ljubavi.

IX:9; Ljubi te Stvoriteljica snošaja i smrti od snošaja! Ljubi te strašilo vatre. Zrnevlje strasti po meni prospi. Ubod i jecaj! Uzdah i moć! Dodir i patnja u iščekivanju utrnuća.

IX:10; Tvoja ljubljena Sva! Tvoja verna Ništa! Smrt nas ljubavlju veže. Onda kad osetimo mržnju, stene će pucati.

IX:11; Naše ruke na satanskoj lobanji. Naše misli u njenim ustima. Naše oči u njenim dupljama. Groteskno jedno! Ritual počinje.

IX:12; Mesec i Venera! Ratnica i Domina. Užas i vrebanje. Sunce i zločin! Vodeni zraci. Crna kocka na polju odbeglih snova.

IX:13; Jedan zamah voljom. Jedan pokret namerom. Jedna glava odsečena pada u glib. Demon pohote seda na tron. Kraj manifestacije.

X

X:1; Zaplakala je skliznuvši mi niz kolena. Snevač raspolućenog uma zapisao je: “Najjača je ljubav, ljubav koje nema.”

X:2; U tananoj samoći nakrive alhemijske sobe, radio je vredno, istkavši već podosta od nikad dovršenog plavog i zlatnog veza Nemogućeg.

Wednesday, September 28, 2016

Sećanje na Jednu Zemlju

Zamisli svet u kome postoji samo jedna svest. Zamisli jednu planetu koja je živa i po dubini i po površini. Zamisli da je pokrivena bujnim životom i da je svako biće koje se tu nalazi samo na prvi pogled autonomno a zapravo nema posebnu svest nego je samo delić jedne opšte svesti sveta kome pripada. U takvom svetu nijedno biće ne može za sebe reći Ja a da to nije jastvo čitavog tog sveta. Zamisli da je taj svet sličan zemaljskom, da je bogat biljkama, životinjama, ljudima, ali da nijedna travka, nijedan mrav, ptica ili ljudsko biće nisu oblik nekakve autonomne struje života nego voljni izraz opšte samosvesti tog sveta. Zamisli sada da se nađeš u svojstvu posetioca jednog takvog sveta. Nađeš se usred obilja života ili usred mase ljudskog sveta, i shvatiš da niko od njih nema svoje jastvo, niko od njih nije poseban nego su svi jedno, budući da predstavljaju izraz jedinstvene svesti planete koja ih je stvorila. I ako se recimo obratiš jednom čoveku na jednom mestu, možeš nastaviti razgovor na istu temu i na nekom drugom mestu u okviru tog sveta sa nekim drugim bićem, ljudskim ili neljudskim. Možeš opštiti sa stenama, morem, drvećem, travom, životinjama. I tada uvidiš da si zapravo ti jedino autonomno biće koje postoji, da si stranac, ne uljez nego gost, u jednom čudesnom svetu koji je na višestruki način jedinstven. Uviđaš da je čitav taj svet jedno biće koje se pojavljuje u mnoštvu manjih oblika kojim iskazuje sopstvenu slojevitost. Čitava planeta je jedno veliko Ja, a ti si na njemu jedini drugi. Tada tvoj odnos sa čitavim tim svetom poprima gotovo kosmičke dimenzije jer postojite samo taj svet i ti. To je veličanstvena stvar, ujedno i zastrašujuća, jer jednog pojedinca, jedno ograničeno biće stavlja u odnos spram gotovo beskrajnog obilja manifestovanja drugog jastva, ogromnog i nespoznajnog. To je kao odnos Boga i čoveka: jedan Bog i jedan Čovek. Tako se osećao Adam u božanskog uroborosu edenskog stanja.

Dakle, zamisli jedan takav volšeban odnos u kome su sve i svako zapravo jedno u beskrajnom bogatstvu manifestovanja. Taj svet je zapravo ovaj u kome bitišemo. To je Zemlja u njenom idealnom stanju totalne nevinosti, jedan svet kakav više ne postoji budući da zemaljska svest više nije jedinstvena nego je isparcelisana na mnoštvo malih i skučenih delova. Naravno, sa pozicija takve skučenosti i podeljenosti mi danas možemo odbaciti takvu sliku sveta kao fikciju i pomisliti kako je tako nešto nemoguće te da je ovo oduvek bio jedan predatorski svet. Ali zar mi zaista to možemo znati? Zar mi zaista sa sigurnošću možemo da tvrdimo kako je ovozemaljski svet oduvek bio ovakav kakav je sada ili barem sličan te da nikada nije bio ovakav kakvim sam ga opisao i da možda nikada neće takav postati? Šta mi zapravo znamo o svetu koji prihvatamo zdravo za gotovo kao da smo mi njegovi gospodari? 

Imao sam priliku da odškrinem vrata trezora duboko pohranjenih sećanja na jedno takvo stanje u jednom neodređenom vremenu. Da, bila je to Zemlja ali neka druga i drugačija. Raspored njenog kopna i vodenih masa bio je drugačiji, sve je bilo drugačije i sve je bilo moguće na jednoj takvoj Zemlji kakva ona nije sada, jer to je Zemlja iz nekog drugog vremena i drugog prostora. Na tu Zemlju dospeo sam tokom potrage za mojom idealnom božanskom Ženom. Čitava vizija došla mi je kao dar ili kao rezultat mojih nastojanja da spoznam Veliku Majku kao Zemlju. Da budem jasniji, spoznaja o tome došla je kao sećanje. Iznenada sam se svega toga setio kao što se sećam bilo čega u mom životu. Moje postignuće po tom pitanju upravo je to sećanje – živo i stvarno. Nazvao sam ga sećanjem na Jednu Zemlju.
Moje sećanje na Jednu Zemlju počinje scenom jednog velikog drveta raskošne krošnja ispod kojeg sam sedeo i posmatrao osunčanu livadu. U blizi se čuo huk potoka. Daljine su oslikavale obrise snegom pokrivenih planinskih masiva koji su se prostirali iza šumovitih zaobljenih brda. Zvuci prirode delovali su umirujuće dok su se sunčevi zraci probijali kroz krošnju tvoreći igru svetlosti i senke. Savršeni mir. Na tom mestu osećao sam se spokojno i bezbedno. Sedeo sam na travi i jednostavno pogledom upijao nestvarni mir ambijenta. Znao sam da odatle svi putevi i sve mogućnosti razvoja događaja vode u beskraj. Putevi odatle doveli su me ovde i sada. A sada i ovde dao bih sve samo da se vratim na to isto mesto / vreme.

I sada se pitam jesam li ja, bivajući ovde i sada, pao ili sam se razvio? Stanje svesti većine čovečanstva, koje biva ovde i sada, označićemo pojmom zemlje, ali ne kao planete nego kao elementa, kao konkretnosti i suženosti svesti na svakodnevne ovozemaljske brige oko preživljavanja, želja, strasti i strahova. Povodom ovog pitanja pozvao bih se na Junga koji je ovo pitanje razmatrao u kontekstu sistema čakri u knjizi Psihologija kundalini joge. Jung za prvu, korensku čakru muladaru kaže da predstavlja naše svesno, lično i zemaljsko postojanje. Kako on slikovito kaže - bogovi su tu usnuli, ne čine praktično ništa, odnosno kundalini leži uvijena i uspavana. U toj svakodnevnoj, materijalnoj, ovozemaljskoj skučenosti moć bogova je nedelatna a njihovo prisustvo gotovo iluzorno. Naravno, sa pozicija viših čakri, odnosno uspinjanja svesti ka njima, materijalni, zemaljski svet muladare biva iluzoran.
Kako Jung objašnjava indijsko shvatanje, muladara predstavlja, odnosno svest u muladari, privremeno, prolazno i polazno stanje, odnosno stanje klijanja iz kojeg počinje razvoj, odnosno uspon svesti. Dakle, tu je reč o početnom stanju u kojem postoje klice nekog drugačijeg oblika svesti. Ideja o padu čovečanstva ovde bi se mogla odnositi na svojevrsni sunovrat u muladaru, mada indijska misao govori o usponu iz životinjskih oblika ka ljudskom tokom niza reinkarnacija. Kakvo god stajalište po tom pitanju usvojili, da smo pali iz savršenijih ka manje savršenom stanju ili se od životinjskog uzdigli do ljudskog na putu ka božanskom, činjenica jeste da smo ovde i sada u stanju kakvom obuhvata pojam muladare te da jedini put vodi gore. Dakle, muladara jeste naša početna pozicija. O toj poziciji Jung kaže: 
"U velikom telu kosmičkog sveta muladara zauzima najniže mesto, mesto početka. Prema tome, ono što smatramo vrhuncem jedne duge istorije i duge evolucije bile bi, zapravo, samo jaslice; krupne stvari, značajne stvari nalazile bi se tada daleko iznad ovog plana i bile bi još u nastajanju." (Psihologija kundalini joge, Fedon, Beograd, 2015, str 81)
O buđenju kundalini Jung kaže: 
"Reč je o razdvajanju bogova od sveta kako bi oni postali aktivni, a upravo se time pokreće onaj drugi red stvari. Sa stanovišta bogova, ovaj svet je manje od dečje igre: zrno na zemlji, puka potencijalnost. Sav naš svet svesti samo je klica budućnosti. Ali, kada uspemo da probudimo kundalini i kada ona počne da izlazi iz puke potencijalnosti, tada nužno stavljamo u pogon svet koji se potpuno razlikuje od ovog našeg, svet večnosti." (Psihologija kundalini joge, isto, str 81-82)
Vrativši se na sada na ono moje sećanje na Jednu Zemlju, na taj ambijent, sklon sam zaključku o tome kao o slici sećanja na davno prošlu budućnost od koje me deli jedan tren. To je bilo, jeste i biće jedno od tih stanja probuđenosti. Zato ne odbacujem niti jednu mogućnost ma koliko se apsurdno činila u mom umu.

Sunday, September 25, 2016

Istrebljenje ljudi


Ovaj tekst je objavljen u časopisu Unus Mundus Niškog kulturnog centra i u mojoj knjizi Doktrina satanizma
„A u one dane ljudi će tražiti smrt i neće je naći, i želeće da umru, i smrt će bežati od njih.“Apokalipsa 9:6;
„I behu odrešena četiri anđela, pripremljena za čas i dan i mesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi.“ Apokalipsa 9:15;
„A broj te vojske beše dve stotine miliona konjanika, čuh njihov broj.“Apokalipsa 9:16;
Sve se dešava u snu, jer vizija je san a san je vizija. Pre nego što otkrijem bilo šta, napomenuću jednu bitnu stvar, jedno slučajno otkriće, zapravo fenomen za koji sam oduvek znao da postoji, ali sam ga tek nedavno postao svestan. Neverovatna je i zapanjujuća dodatna memorija u stanju sanjanja. Čitav san koji ću opisati trajao je svega nekoliko sekundi, ali su opisane slike poreklom iz pomenute dodatne memorije, iz nekakvog skrivenog unutrašnjeg trezora sećanja. Kao da sam odgledao trailer nekog filma, povezao radnju i shvatio šta se zapravo desilo. I gle, desio se kraj čovečanstva, a ja nisam sve vreme samo gledao, nego sam na kraju i učestvovao. I ne samo što sam učestvovao, nego sam pomogao ostvarenju kraja. Umešao sam se u tok vizije, odnosno vizija je uplela mene pa je tako pokrenut jedan scenario za koji ortodoksni posvećenici ideologije radosti novog eona rekoše da se nikada neće desiti, jer život je radost. Život je radost, jeste, ali život je i smrt, a smrt je i radost. I da se na trenutak vratim na dodatnu memoriju iz tog tajanstvenog a bogatog unutrašnjeg trezora. Mogu navesti primer kada recimo sanjam neku nepoznatu osobu, ali znam da smo veoma bliski i dugo se poznajemo. Iako je prvi put vidim, zapravo je dobro i dugo poznajem te se sećam mnogih detalja iz istorije naših odnosa. Tako i u ovom snu koji ću sada opisati. Ovo je san o istrebljenju ljudi, san koji je počeo kao vizija a završio se kao karma.
Počelo je iznenada, bez najave, bez upozorenja. Zapravo, kada malo bolje razmislim, sve je ukazivalo na to, pa ipak nismo bili u stanju pročitati znakove vremena iako smo ih tražili i nalazili. Nismo verovali da je to moguće, jer „život je radost“. Takvi užasi služili su da nas zabave a ne da nas upozore. Mentalitet vremena je proklamovao idolopoklonstvo, obožavanje forme, plitke sinhronicitete i simboličke paralele, ljušture reči, previše psihologizma, demitologizaciju putem besmislene sinkretičke simulacije remitologizacije, po kojoj je „život radost“. Život je mnogo više od radosti, ali na jedan užasavajući način spoznao sam suštinsku snagu te mantre tako što sam video i doživeo užas te spoznao kako se užas pretvara u uživanje. Video sam kako se čitava jedna vrsta zatire zbog užitka samo jednog čoveka, koji će uskoro prestati da bude čovek. I tada sam spoznao strahovitu ravnodušnost prirode, bahato rasipanje materijala da bi se konačna svrha ispunila u jednom spermatozoidu, u jednom čoveku koji je svečovek, te je kao svečovek postao nečovek. Video sam kako je Spasitelj iskupio čitavo čovečanstvo, sačuvavši ljudsku svukupnost u samome sebi te netremice stojeći pred Užasom koji se pretvara u Uživanje i sam postao Uživanje koje se pretvara u Užas. I tako u beskraj.

Delovalo je poput silaska bogova, spektakularno kao u čuvenom filmu Independence Day. Uz snažnu grmljavinu i podrhtavanje tla spustili su se sa nebesa u moćnim živim brodovima. Verovali smo kako oni postoje, hteli smo verovati ali nismo želeli da se putevi našeg postojanja ikada ukrste sa njihovim. Ideologija radosti je potpirivala takvo verovanje, zapravo sujeverje, jer vera mobiliše a sujeverje parališe. Ideologija radosti je zapravo želela da postigne efekat paralize ne bi li lakše ispunila svoju svrhu a to je opsedanje i apsolutna vlast. Radost ne trpi ništa osim radosti. Budući slepa, jer radost je slepilo u ekstazi i poplavi svetlosti, ideologija radosti nije mogla predvideti opaku igru sudbine i magijske struje koju je sama stvorila. Nije mogla predvideti da je sve ono čime je manipulisala, čime je hipnotisala i paralizovala, zapravo gola istina, ali gola, bez koprena i velova misterija koje ideologija radosti tako strasno obožava. Radost da, ali čija radost? Ko se to raduje? Čemu se raduje? Veoma brzo dobio sam priliku da se uverim tačno ko se raduje čemu i zašto se raduje.  
Iskočili su iz utroba živih brodova. Zaglušujuća buka brodova koji paraju atmosferu bila je jača od hiljadu grmljavina i eksplozija. Nešto tako veliko, grubo je ulazilo u naš devičanski svet, savlađujući prvo gravitaciju Zemlje a onda i nas same. Njihov dolazak podsetio me je na davnašnji san, moj prvi san o bogovima. Jedne sparne letnje noći, pojavili su se ni od kuda na glavnom gradskom trgu, brišući sve pred sobom. Znao sam da su to bogovi. Znao sam da više ništa neće biti isto. Znao sam da je opet došlo mitološko doba poput onog kada su bogovi šetali zemljom. Bogovi su ovo! Elohim! Neter! A mislio sam da su samo demoni užasni. Bogovi su još užasniji. Bogovi su užas koji dolazi sa nebesa. Demoni su užas koji puže zemljom, koji izbija iz zemlje. Bogovi su došli i doneli svetlost kao smrt. Spustili su se sa raspuklog neba uz veliku buku i razaranje, sedam ogromnih prilika nalik svetlećim stubovima, užarenih očiju boje ćilibara iz kojih su se zrakasto širili snopovi ubitačne svetlosti. Sakrio sam se i posmatrao ljude koji izgaraju stojeći ukopani, skamenjeni od užasa. Brundanje božanskih pojava činilo je da se sve počne rušiti, da tlo podrhtava, da se ne može stajati. Zagrlio sam zemlju i utonuo u javu…

Ovoga puta nije bilo jave. Ovoga puta nije bilo buđenja jer to je bio san o buđenju, san o budućnosti koja se pojavljuje očekivano ali nenadano. Za manje od par dana sve je bilo gotovo. Pokorili su nas, osvojili su Zemlju i zaposeli je. Bili su to bogovi-demoni, htonskih oblika uranskog porekla. U tim opscenim trenucima jednog šokantnog otkrovenja sagledao sam nemerljivu skučenost ljudske svesti koja kroz bizarnu formulaciju „vanzemaljci“ pokušava obuhvatiti nešto zaista teško pojmljivo, nepoznato, suštinski opako i sa ljudskog stanovišta radikalno zlo, a ipak prirodno. To je obličje jedne daleke i zastrašujuće lavkraftovske prirode i njenih dalekih ritmova. Kao da izrazom „vanzemaljac“ pokušava banalizovati i prizemljiti nešto čija je pojava šokantna za krhke ljušture ljudske psihe, naročito psihe atomizovane jedinke „usamljene gomile“ današnje hi-tech civilizacije. Hebrejska reč „nefilim“ mnogo zlokobnije zvuči.

Koliko je potrebno živih ljudskih duša da bi dvesta miliona demonskih konjanika koje pominje biblijska Knjiga Otkrovenja moglo zbrisati trećinu čovečanstva a da broj ipak bude značajan i nekako okrugao? Ovo pitanje odzvanjalo mi je u glavi dok sam na jednom od brojnih monitora moje komandne sobe ugledao okruglu i kabalističku cifru 7.200.000.000… Bio je to svojevrsni „people-meter“, koji je u tzv realnom vremenu pokazivao broj živih ljudi na Zemlji. Onog trenutka kada se pokazatelj zaustavio na pomenutoj cifri, zemaljsko vreme je stalo, a počelo je da teče neko drugo i drugačije vreme. Vreme koje je teklo od početka izgona prvih ljudskih bića iz rajskog vrta zamenjeno je vremenom kakvog nikada pre nije bilo. Bilo je teško razlikovati pre i posle, sekunde od sata, sate od dana, noć od dana, svitanje od sumraka, Sunce od Meseca. Sve se nekako izokrenulo. Sedam milijardi i dvesta miliona ovaca i dvesta miliona zveri. To je jedna zver na 36 ljudskih bića, tako da ta jedna zver smakne svako treće ljudsko biće. Dve milijarde i četiristo miliona mrtvih! Toliki je bio ceh. Božanska kabala poigrala se sa sudbinom čovečanstva kroz brojeve: 72, 36, 24, 12… 200. A broj dvesta je numerički atribut hebrejskog slova Reš što označava Lice. Lice istine, lice Boga, lice užasa, lice nevidljivog Sunca čija je lepota u užasu i užas u lepoti.
Superiornost bogodemonskih vanzemaljskih zavojevača bila je neupitna i apsolutna. Ljudi nisu mogli ništa uraditi ne bi li se nekako odbranili. Milioni su izginuli u prvom naletu, samo od atmosferskih i hidrosferskih pokreta nastalih usled spuštanja čudovišnih bogodemonskih brodova-životinja. Sve sam to nemo posmatrao iz moje zatamnjene, skrivene komandne sobe sa mnoštvom monitora poređanih po zidovima. Posmatrao sam spektakularan kraj jednog sveta i rođenje novog i drugačijeg, kakav nikada nije postojao. Osvajanje čitavog sveta trajalo je koliko i osvajanje Danske od strane moćnog Vermahta u Drugom svetskom ratu, tek onoliko koliko im je bilo potrebno vremena da zaposednu čitavu teritoriju. Za manje od jednog normalnog zemaljskog dana sva je Zemlja bila u rukama osvajača. Skinuta je koprena koja je stajala u umovima. Sada su jasno mogli videti sve, da spoznaju istinu u punini i sa užasom shvate da su sasvim bespomoćni i lišeni sposobnosti upravljanja sopstvenom sudbinom. I što je najgore, shvatili su da to nisu mogli ni pre dolaska osvajača. Svojim prisustvom osvajači su samo potvrdili ono što je nekada bilo privilegija pojedinaca da znaju, a to je da ne postoji slobodna volja ljudi. Slobodna volja je obeležje posebnog i retkog soja ljudi koji se mogu izbrojati na prstima jedne ruke. Osvajači su tu činjenicu samo učinili očiglednom. Nisu dozvolili slobodnu volju, niti običnu slobodu izbora, ili bilo kakav izbor. Žigosanje ljudske stoke onemogućilo je ljudima čak i autonomiju mentalnog procesa.

Kako to obično biva, ubrzo se sve razbistrilo i preživelo čovečanstvo je naučilo živeti pod čudesnom i čudovišnom okupacijom tuđinskih bića, odnosno čitave jedne alijanse različitih mada suštinski sličnih organsko-neorganskih entiteta. Bio je to devetočlani savez superiornih stvorenja nalik reptilima. Devet vrsta tih bića podelilo je Zemlju i zagospodarilo njome, oblikujući je u skladu sa svojim potrebama. Osam reptilskih rasa je zauzelo svu Zemlju, dok je deveta, najčudnija i veoma specifična, zauzela Antarktik. Uvideo sam neverovatno jednostavnu i fascinantnu svrhu čitavog poduhvata, čitavog jednog genocida i jednog marša života i smrti koji traje unedogled kroz koridore vremena i ambise prostora. Ovih osam „neantarktičkih“ vanzemaljskih rasa imale su stav da ljudska bića ne bi trebalo uništiti već se poslužiti njima kao resursom u različite svrhe.
Za prve među njima koje ću opisati, moglo bi se reći da su „human friendly“. Nazvao sam ih Filantropima. Oni su neverovatno prijateljska i svetla stvorenja savršene estetike nalik ljudskoj. Njihova dobrota i čednost, snaga njihovog karaktera i harizma kojom su zračili brzo je osvojila srca očajnih ljudi koji su ničice padali pred njima u stanju totalne opčinjenosti i izbezumljenosti od neverovatne energije i opijajuće zaljubljenosti u njih. Filantropi su pokoravali pukom pojavom. Sama njihova pojava menjala je stanje svesti ljudskih bića obasipajući ove ekstatičnim osećajem blaženstva. Kada bi se neki Filantrop pojavio u gomili ljudi oni bi ga kao hipnotisani zaljubljeno sledili poput gopija koje prate boga Krišnu. U oblasti Zemlje koju su preuzeli, Filantropi su ostvarili svojevrsni raj. Prenosili su ljudima svoja znanja i tehnologiju, unapređujući ljudsku svest i sposobnosti, delovali su prosvetiteljski i svetački, reklo bi se mesijanski. Svest ljudi i percepcija bila je apsolutno usmerena prema njima. Oni su bili jedina tema razgovora, objekti obožavanja i žudnje, predmeti misli. Lik Filantropa, koji su zapravo svi bili gotovo istovetni, poput sunca zračio je umovima ljudi, privlačeći sve ljudske emocije, svaku misao. Kada bi spavali ljudi bi sanjali njih i bili srećni. Kada bi se probudili ljudi bi gledali njih i mislili o njima i opet bi bili srećni. Svaki čovek osećao je neodoljivu želju, zapravo potrebu da uvek bude u blizini nekog Filantropa.

Vlast Filantropa bila je neograničena i totalna, nezamislivo sveobuhvatna. Ljudi su bili su spremni čak da umru za njih. U neku ruku bilo je to pravo kosmičko bratstvo, zemaljski raj u kome nije bilo patnje, bola i bolesti, idealno društvo, savršeni mir, jedan galaktički multikulturalizam, ideološka metastaza savremene dominantne civilizacije, ostvarenje sna o skladnom zajedništvu svih ljudi i tuđinaca. Doneli su lekove za sve bolesti, lek protiv starenja, protiv kljakavosti, protiv svakojake ludske bedastoće, protiv neimaštine i gladi, protiv nesreće, protiv nasilja, protiv mržnje i gluposti, protiv pokvarenosti, telesnih oštećenja, psiholoških devijacija, naposletku protiv fiziološke i patološke smrti. Oblast kojom su vladali krasila je neverovatna ljudsko-reptilska civilizacija posve usklađena sa prirodom na nama nepojmljiv način, bez prljavih tehnologija, bez seksualnih izvitoperenosti, u funkcionalnoj čednosti. Sve istine su stavljene ljudima na raspolaganje, sve tajne prošlosti, sve mračne tajne, šokantne istine o poreklu ljudi, o davnoj i ne baš tako davnoj istoriji itd. To je bilo tako očaravajuće da su ljudi u toj oblasti veoma brzo zaboravili pređašnji život, globalnu povezanost, nezaposlenost, bolesti, neizvesnost, ratove, pa i skorašnje razaranje koje je pratilo dolazak emancipatorskih zavojevača. Sve su to bili spremni da zaborave jer konačno je nastupio raj na Zemlji. Sve je to vredelo jer stigla je nagrada u obliku i svetom prisustvu Filantropa. Zatočenici Para-dešme, kako sam nazvao oblast pod Filantropima, bili su izolovani od ostatka planete pod okupacijom drugih članova osvajačke alijanse. Zapravo svaka rasa osvajača imala je poseban i svojstven način apsolutne dominacije nad ljudskim domorocima.

Za razliku od Filantropa, njihovi susedi Mizantropi, nisu mnogo marili za ljudsku sreću. U njihovoj oblasti ljudska bića su bila tretirana kao stoka, kao niža rasa, iskusivši jedan monstruozan aparthejd te posluživši kao zamorčad za čudovišne genetske eksperimente i mutacije. Mizantropi su ljude držali u kavezima na način kako su ljudi držali živinu ili svinje. Imali su poseban interes da prikupljaju razne proizvode ljudske fiziologije u trenucima nekog posebnog stanja svesti izazvanog raznim stimulansima. Pritom, oni nisu marili za razmere ljudske patnje. Pod Mizantropima svako je iskusio bol u nekom obliku. Nije bilo nijednog ljudskog bića na njihovoj teritoriji koje nije bilo povređeno na svakojake moguće načine. Preuzeli su kontrolu nad ljudskim razmnožavanjem, vadili bi fetuse i onda ih deformisali pa veštački održavali nov pravac razvoja koji bi rezultirao proizvodnjom mutanata od ljudskog materijala. Nikako nisam mogao da proniknem u njihove razloge za takvo postupanje, mada sam imao utisak da to rade iz čistog uživanja. Za razliku od Filantropa koji su bili najbliži ljudskoj formi i to veoma usavršenoj, Mizantropi su više podsećali na nekakve demonolike prikaze. Filantropi su bili visoki oko dva metra u proseku, dok su Mizantropi bili poput kepeca, jedva visoki do metar, ziftane crne kože, crvenih očiju, ogrnuti nekakvim gunjevima, smrdeli su a lica su im bila kao u goblina, deformisana i unakažena.
Mizantropi su odmah nakon završetka invazije imali zadatak da preživelu ljudsku stoku, poput nacista, sortiraju, razdele, razvezu, popišu i distribuiraju po novim gubernijama. Imali su nekakve bičeve koji su prirodno izlazili iz njihovih ruku i sa kojima su nemilosrdno šibali ljudsku marvu, cepajući tkivo, kao da su bili natopljeni u nekakvu kiselinu. Uzgred, Mizantropi su jeli ljudske unutrašnje organe, i to dok je žrtva još uvek živa. Obožavali su dečje meso. Obično bi prvo navalili na trbuh, rasporivši ga oštrim zubima, tražeći jetru, halapljivo je proždirući dok je žrtva urlala od bolova. Osim jetre, dobro im je dolazilo i srce, mozak, bubrezi, oči, polne žlezde, pa i pluća. Onda sam shvatio da taj njihov način ishrane ima smisao. Naime, kako sam posle saznao, oni tačno znaju gde je u ljudskom telu raspoređeno najviše energije i znaju da sa procesom umiranja ta energija iščezava pa je otud za njih besmisleno da jedu već mrtve ili obrađene ljude na način kako ljudi jedu životinjsko meso. Sa stanovište te vrste ekonomije naš civilizacijski način ishrane mesom je besmislen i čak otrovan. Meso drugih bića i njegovi unutrašnji organi jedu se dok su sveži, dok životna sila još uvek nije iščilila iz njih. A najbolje je jesti unutrašnje organe dok je biće još uvek živo, tako da se što manje te vitalne energije izgubi. Mizantropi su to očigledno veoma dobro znali. Ugrabili bi neko ljudsko biće iz kaveza, nevezano za pol i uzrast i na licu mesta bi ga raskomadali naočigled svih koji to nemo i sa užasom posmatraju. Kod Mizantropa nijedno ljudsko biće ne bi uspelo da pređe tridesetu godinu života jer bi jednostavno bilo pojedeno, odnosno pojedeni bi mu bili unutrašnji organi dok bi ostatak tela dali u preradu za ishranu drugih ljudi. Mizantropi nisu jeli meso, kosti, kožu niti sve unutrašnje organe nego samo one koje sam pobrojao, najvitalnije. Oni su u ljudima izazvali takav strah da su ljudska bića pod njihovom kontrolom bila u takvom šoku da nisu mogla obavljati normalno ni neke osnovne fiziološke potrebe. 

Mizantropi su uzimali spermu muškaraca i veštački oplođavali žene, zatim bi embrione i fetuse po određenom principu sortirali; neki bi išli dalje na deformisanje a neki bi poslužili kao hrana. Oni koji bi postali deformisani, uživali bi neku vrstu privilegija budući da je njihov polazni ljudski genetski materijal bio pomešan sa nekim tuđinskim genima neodređenog porekla koje su Mizantropi nosili sa sobom i čuvali u nekim posebnim urnama. Posle sam uvideo da su oni te eugenički proizvedene mešance „izvozili“ u druge oblasti pod kontrolom njihovih saveznika koji su imali fokus na nekim drugim stvarima. Ženi koja je određena da bude majka, bili bi odstranjeni udovi a ona bi kao truplo sa glavom nepokretna bitisala u nekakvoj tečnosti dok bi bila hranjena intravenozno. Šta se dešavalo sa njenom svešću niko nije mogao znati jer imala je nekakvu napravu na grudima sa dovodom za vazduh koji joj je direktno bio ubacivan u pluća, tako da nije ni disala. Mogao sam im videti oči, ali one su bile usmerene na gore i poluzatvorene, što je ukazivalo da nisu pri svesti, pretvorene u neku vrstu biljki za rađanje novih ljudskih bića. Patnja majki, Mizantrope nije zanimala, već su imali jedini interes da im ona ne umre dokle god je eksploatišu, pa su njenu smrt sprečavali nekakvim tehnologijama koje funkcionišu na meni nepoznatom principu. Kada odsluže svoje, majke bivaju prebačene u drobilicu i od nje se pravi smesa za ishranu drugih ljudi. Mizantropi su uredili, kao što to ljudi čine sa nekim domaćim životinjama u industrijskoj proizvodnji, da ljudska bića silom prilika postanu kanibali, hraneći se isključivo manje ili više prerađenim ostacima ljudskih tela.
Mnogi ljudi su bili stavljani na strašne muke ne bi li Mizantropi, opet za potrebe „izvoza“, ekstrahovali posebne ljudske izlučevine i nešto radili sa njima. Sva naša imaginacija o mučenju i mrcvarenju nekog živog stvora ne može pojmiti metode i tehnike koje su Mizantropi upotrebljavali u svrhu meni nepojmljivu, ne bi li došli do neke telesne izlučevine željenog hemijskog sastava. Žestoko mučeni a na neki neprirodan način sprečeni da umru, ljudi su pod Mizantropima dospeli u stanje otupelosti i apatije, pretvoreni i žive objekte, predmete za svrhu koja je na surov i demonski način nadilazila njih kao bića, njihovo nasleđe, kulturu, umetnost, filozofiju, ponos, tradiciju, čast, jezik, istoriju, nekadašnje domete, mitologiju, ontologiju. Zlo je u tolikoj meri nadvladalo da su ljudi zaboravili ko su i šta su, zaboravili su šta je život, a jedino čemu su se nadali i što su očajnički želeli bila je smrt. Sistem Mizantropa u tom pogledu nije bio čak ni robovlasnički ili diskriminativan prema ljudima, nego je jednostavno antihuman; sistem u kome je ljudsko biće svedeno na puki materijal. To opredmećenje ljudskih bića pod vlašću Mizantropa, ljudima je čak odricalo i ulogu nekakvih objekata za igru ili neku drugu vrstu iživljavanja. Mizantropi su prosto bili bezdušno praktični. Da li su uživali u tome zaista ne bih umeo reći. Ljudski je uživati u tuđoj agoniji ali da li je mizantropski?

Treća rasa bogodemonolikih osvajača fokus je imala na prenaglašenoj seksualnosti i eksperimentisanja sa njome, pa su im ljudska bića poslužila kao seksualni objekti za njihova istraživanja i izopačena uživanja. Iz tog razloga nazvao sam ih Erotima. Ljudi pod vlašću Erota imali su ulogu masturbativnih pomagala za utaživanje satirijastičke i izvitoperene pohote, za demonske seksualne perverzne igre tih hiperseksualnih gnusnih bića. Eroti su bili poput kakve opskurne kombinacije velikog insekta i ljudskog bića. Imali su šest nogu, nekakav oklop na leđima, glavu poput pauka i torzo nalik ljudskom, sa grotesknim spiralnim polnim organom, dugačkim, tankim ali savitljivim. Nije bilo muškarca, žene, odrasle osobe ili deteta, niti i jednog ljudskog bića pod vlašću Erota a da nije bilo silovano, seksualno zlostavljano i podvrgnuto svakojakim izlivima neviđene seksualnosti čija je posledica neretko bila smrt. I ne samo da su se Eroti seksualno iživljavali nad ljudima, nego su u svrhu nekog njihovog grotesknog voajerizma, ljude podvrgavali seksualnim odnosima sa svakojakim mutantima koje su stvarali Mizantropi i izvozili ih Erotima.
Eroti su takođe ekstrahovali određene proizvode ljudske fiziologije u stanjima izuzetne seksualne uzbuđenosti. Naravno, za razliku od položaja ljudi pod vlašću Mizantropa, vlast Erota je u znatnoj meri ljudska bića držala u povoljnijem položaju, bez obzira na takođe demonsku eksploataciju. Eroti su od Mizantropa uvozili ekstrakte ljudskog bola i humanoidne mutante koje su Mizantropi proizvodili, a za uzvrat ovima su izvozili ekstrakte ljudske seksualnosti. Istovremeno i sami Eroti su radili genetske eksperimente, stvarajući hiperseksualne mutante koje su posebno stimulisali i uzimali izlučevine njihove seksualne fiziologije. Stvarali su žene sa više polnih organa, više dojki, nekakva humanoidna čudovišta čija je jedina svrha seks, čudovišta totalno uronjena u seksualnu svest. Sva ljudska bića pod njihovom kontrolom bila su izložena manijakalnoj i konstantnoj seksualnoj eksploataciji na nezamislive moguće načine, čime je totalno ukinuta ekskluzivnost seksualnog opštenja između ljudskih bića, čak ne samo da je ukinuta nego više nije bila moguća. Eroti su tako udesili red stvari da to prosto više nije bilo moguće. Ljudska bića su svakodnevno bivala silovana ili izložena sadističkim iživljavanjima od strane monstruoznih kreatura za čije opisivanje mi zaista nedostaju reči. Kao da im je zadatak i jedini smisao postojanja da se dokopaju nekih nevinih stvorenja i da ih seksualno mrcvare. Ipak, pomenuću jednu vrstu seksualne gnusnosti koja me je duboko potresla kada sam video kako zapravo funkcioniše. Kao u filmu Alien, Eroti bi u imobilisano ljudsko biće ubacili implant posebnog seksualnog stvorenja koje bi raslo unutar ljudskog tela i iznutra prodiralo u ljudske polne organe zadovoljavajući se na groteskni način. Bila je to neka odvratna ljigava vrsta seksualnog parazita koji je podsticao lučenje određenih hormona i hemikalija u cilju pobuđivanja seksualne nadraženosti domaćina, a što je koristilo zarad uživanja u tim tečnostima. Eroti bi onda pomoću raznih igli zabodenih u polne organe čoveka ekstrahovali zajednički proizvod seksualne fiziologije ljudskog i tog gnusnog parazitskog bića. Na kraju bi ljudsko biće umiralo jer bi mu parazit iscrpeo svu vitalnu energiju podstičući hemijskim putem permanentnu seksualnu aktivnost praćenu galopirajućom fantazmagorijom. No, nije baš svaki odnos bio gnusan. Malo dalje ću dati opis jednog veoma specifičnog seksualnog čudovišta koje je na mene ostavilo poseban utisak jer je i pored svoje monstruoznosti i neprirodnosti, zapravo bilo veličanstveno.

Kako sam vremenom shvatio čitam sistem tuđinske eksploatacije ljudskih bića zasnivao se na čoveku kao izvoru određenih hemijskih i genetskih materija za koje su okupatori bili zainteresovani. Isparcelisali su Zemlju, odnosno čovečanstvo i svaka se osvajačka rasa na sebi svojstven način, bavila produkcijom određenog tipa izlučevina i preradom tih izlučevina. Čak su i Filantropi koristili određene proizvode ljudske fiziologije koji nastaju u stanju ekstaze a koju su izazivali energijom svog prisustva. Svaka vanzemaljska rasa je na taj način doprinosila toj svojevrsnoj berbi. Upravo je ta berba bila jako važna a sve ostalo je stvar stila ili metoda proizvodnje, odnosno senzibiliteta rase koja je specijalizovana za neki konkretan pravac delovanja i ponašanja. Svakako je u pitanju bila neka vrsta ekonomije i trgovine određenim hemikalijama, ali još uvek nisam mogao proniknuti šta je krajnji cilj, šta je svrha svega toga. Očigledno je da oni nisu došli na Zemlju u potrazi za životnim prostorom. Došli su zbog ljudi. Upravo su ljudi zlatni rudnik, sirovina, plen. Ova planeta bez ljudskih bića očigledno im ne bi vredela ništa. Jedino je bilo pitanje koliko će trajati taj ciklus eksploatacije. Koliko je vremena njima potrebno da dobiju to šta žele i šta će biti posle? Uskoro sam dobio odgovor i na to pitanje, ali hajde sada da se vratimo na opis ostalih članova bogodemonske vanzemaljske nefilimske koalicije, i da se vratim na opis mutantskog bića koje me je fasciniralo.
Nisu sva čudovišta ružna, strašna, grozomorna i estetski neprihvatljiva., niti sva čudovišta izazivaju strah. Postoje i neka sasvim drugačija, pa ipak čudovišta. To su čudovišta neviđene lepote i dražesnosti, zbog kojih čovek može izgubiti glavu, koja ga mogu totalno sludeti, u koja se čovek može beznadežno zaljubiti, čeznuti, venuti… Ne govorim o ženama, niti o ljudskim, već o bićima sasvim drugačijim, drugačije fiziologije, morfologije, metabolizma. Jedno od tih dražesnih čudovišta koje ću sada opisati nazvao sam Žena-biljka. Zapravo to jeste biljka, prava biljka, ali vanrednih sposobnosti i životnog ciklusa te izuzetno prilagodljiva a koja funkcioniše upravo na principu seksualnosti i pohote, baš onako kako su to Eroti uredili i zašta su oni specijalizovani. Ta biljka je jedan čudesan i rekao bih perverzno nežan predator od kojeg zapravo čezneš da budeš uhvaćen. Pomenuo sam perverznost, ali tek sa spoznajom ovog stvorenja uvideo sam da sve što današnji civilizovani um smatra seksualnom perverzijom nekada je bio deo nekakvog rituala, sakralnog obreda. Dendrofilija na primer, danas percipirana kao seksualna perverzija, u osnovi nije puko seksualno opštenje sa drvetom, već sveti polni akt sa boginjom koja boravi u drvetu. Tako možemo naći paralelu za sve ono što nas danas potajno uzbuđuje ili što sa stajališta konvencionalnog morala osuđujemo i smatramo izrazom ljudskog izopačenja. Nije izopačenje polni akt sa drvetom nego je izopačenje nedostatak svesti prilikom tog čina da je upravo to drvo zapravo ovaploćenje određenog principa, odnosno božanstva. U tom svetlu neumitno se postavlja pitanje, vezano za ovaj primer, ima li šta prirodnije, šta „ekološkije“, ima li šta svetije od komunikacije sa silama prirode putem korišćenja drveta kao seksualnog objekta ili medijuma preko kojeg ostvarujemo tu komunikaciju?

Eroti su veoma duboko zašli u arhetipsku ljudsku svest kada su napravili biće koje me je toliko fasciniralo a sve sa svrhom da u čoveku izazove fiziološku reakciju i lučenje određenih hemikalija kao ostataka emitovanja energija i stanja svesti. Sagledavši to biće iz pravog ugla, spoznao sam kako od opštenja sa njom, od te čudesne simbioze, nema prirodnijeg odnosa. To biće je jedna inteligentna, nesvakidašnja biljka koja menja obličje prilagođavajući se svojoj žrtvi-partneru u potpunosti, savršeno besprekorno. U tom pogledu ta biljka je savršeni seksualni partner za svako seksualno biće. Žena-biljka za ženu može biti Muškarac-biljka, svejedno, ali jedno sam uvideo: to je predator kome se čovek uvek vraća onda kada jednom bude iskusio privilegiju i doživljaj da bude proban, odnosno da bude izvor hranljivih materija za jedno biće koje je daleko od čoveka, a koje je bez obzira na taj jaz pronašlo način da odlično komunicira sa nama. U nekom opštem smislu, prilagođena muškarcu, Žena-biljka je ženstveni humanoid „hlorofilne“ boje tela sa duguljastim nežnim lišćem umesto kose. Njeni udovi su gipki, snažni i mogu menjati oblik i dužinu. Ona luči neke smole koje služe da namame i izazovu seksualnu želju kod bića koje želi privući. Budući da je prilagodljiva svakoj vrsti koja se razmnožava seksualnim putem, ona je u stanju da zauzme adekvatan oblik te da luči mirise u skladu sa prirodom plena. Ona nema čulo vida ali oseća vibraciju, energiju prisustva, oseća miris, hemijski identitet, dakle opaža na suštinski način pa se na osnovu toga preobražava i prilagođava za svega nekoliko trenutaka. Na primer, ako je recimo neki bivo njen plen, ona će za njega postati bivolica. Ako je u pitanju čovek, pretvoriće se u dražesnu i neobičnu devojku koja će mirisati omamljujuće, koja će biti ljupka i zavodljiva, nežna i privlačna. Kada je dodirneš ili poljubiš unećeš u sebe malo od te afrodizijačke halucinogene smole koja će uticati na tvoj libido i na percepciju, stvarajući neverovatno stvarnu iluziju da zapravo ljubiš pravu ženu čiji je oblik sasvim po tvom ukusu. Zapravo opštićeš sa nečim što nije ni muško ni žensko, niti je ljudsko biće uopšte, nego hibridna biljka iz laboratorija Erota. Osim što vrši fotosintezu, ona se hrani znojem i semenom. Za vreme čina grčevite strasti i obilnog lučenja znoja, iz njenih udova se granaju pipci poput vinove loze i nežno te obuhvataju halapljivo upijajući svaku kap tvog znoja. Zato pre nego što joj priđeš, napij se vode, barem dva litra, kao i nakon čina sa njom, prosto da ne bi dehidrirao… Opisano biće spada u kategoriju, reklo bi se, blaženih stvorenja koja su tuđinci doneli sa sobom ili stvorili.
Četvrtu rasu tuđinaca nazvao sam Hipnotima. U njihovoj zemaljskoj guberniji ljudi su bitisali poput biljaka, na način sličan onom predstavljenim filmom Matriks. Sve vreme, od rođenja pa do smrti, ljudi su se nalazili u stanju sanjanja izloženi zračenjima različitih frekvencija koja su odmeravali i usmeravali Hipnoti, opet zarad berbe određenih produkata ljudske fiziologije. Kako sam shvatio, tuđincima je od nemerljive vrednosti bio ljudski fiziološki sistem koji su oni maksimalno pokušavali da eksploatišu, grozničavo tragajući sa suštinskom (al)hemijskom proporcijom određenih materija u svrhu koju nisam mogao pojmiti. Za čime su oni tragali, tako bezobzirno i surovo? Hipnoti su bili oko tri metra visoki jajasti klobuci koji su komunicirali emitovanjem nekakvih obojenih zraka različitih frekvencija. Uz pomoć tih zraka koji su izvirali iz jednog centra u gornjem delu njihovog neizdiferenciranog tela, oni su vladali ljudima, upravljali frekvencijom moždanih talasa. Njima je ljudski mozak zapravo bio jako važan organ i zato su se oni izuzetno fokusirali na njega, izlažući usnuli deo čovečanstva pod njihovom kontrolom svakojakim zračenjima, ponekad smrtonosnim za dobar deo ljudi, jer bi im mozak prosto bio pretvoren u kašu. Šta se dešavalo sa uspavanom ljudskom svešću nisam mogao nikako da proniknem. Često bi umeli da izvade samo mozak iz tela, bacajući ostatak. Onda bi mozak stavljali u nekakve staklene posude, priključivši na njega žice, pa bi ga izbombardovali zračenjima, ponekad toliko intenzivnim da bi se mozak jednostavno rastvorio u tečnosti u kojoj je bio pohranjen. Onda bi oni destilovali tu tečnost i iz nje odvajali, poput predanih alhemičara, nekakvu vodu koju su zatim kuvali pa bi zatim paru kompresovali u boce i te boce pohranjivali u posebna kućišta.

Gastronomi su peta rasa tuđinaca. Izgledali su veoma čudno, neverovatno duguljasti i zapanjujuće vitki, više su ličili na nekakve humanoidne insekte, visoke oko četiri metra. Iz imena koje sam im nadenuo može se pretpostaviti šta je bila njihova specijalnost. Naime, oni su ljude uzgajali kao svinje. Ljudi u njihovoj guberniji bili su ili preterano debeli, do nepokretnosti, ili zastrašujuće mršavi i iznureni od gladi kojoj su bili izloženi. Očigledno je da su oni prikupljali nekakve telesne fluide u stanju koja odgovara deformitetu ljudskih bića pod njihovom kontrolom. Ljudi su pod Gastronomima bili siti ili gladni. Međutim, paradoksalno, glad je morila one deformisane od debljine, dok su anoreksičari osećali gađenje na bilo koji oblik hrane. Na veštački način Gastronomi su podsticali zversku glad kod ljudi ili pak odbojnost prema hrani. Pod uticajem Gastronoma debeli ljudi su bili u stanju da manijakalno žderu bilo šta, uživajući u procesu hranjenja a što je stimulisalo i posebna lučenja koja su zapravo bila predmet interesovanja Gastronoma. Sličan princip, ali u obrnutom smislu, važio je i za slučaj anoreksičara.
Šestu rasu sam nazvao Moralistima. Oni su ljudima nametnuli svojevrsni kastinski sistem te silom ustanovili institucije i formirali društvo u kome su, prirodno, oni zauzimali bramansko-kšatrijske pozicije, dok je za ljude bio rezervisan robovski položaj. Nisu imali nikakva prava ali ukoliko bi se držali svog mesta u poretku ljudi su mogli očekivati milost, dok bi svako istupanje bilo surovo i drakonski kažnjavano javnom torturom i pogubljenjem. Moralisti su uvek isticali svoju rasnu supremaciju, dok su ljude primoravali da se pomire sa ontološkom inferiornošću ljudske vrste te da budu srećni što im je data privilegija da budu robovi i sluge Moralista. Osim toga, Moralisti su ljudima nametnuli nekakve drugačije vrednosti, moralne norme, religijske dogme, ideološke forme i naopaki pravni sistem. Sistem tlačenja koji su uveli Moralisti izazivao je tešku frustraciju i apatiju ljudi. Njihov sistem bio je totalitaran i usmeren ka apsolutnoj kontroli ljudskih bića te njihovog držanja u stanju potpune potčinjenosti usađivanjem unutrašnjih psiholoških mehanizama samokontrole. Jedan od takvih metoda bio je obavezno konzumiranje određenih droga koje bi od ljudi stvarali zavisnike. Svako izbegavanje uzimanja tih droga najstrože bi bilo sankcionisano. U početku mi nije bio jasan njihov metod „berbe“, ali sam ubrzo shvatio da je ključ upravo u tim drogama koje su ljudi bili primorani da uzimaju. Pod dejstvom tih droga ljudi bi zapadali u određena stanja te lučili hemikalije koje su predstavljale predmet interesovanja Moralista. U fizičkom smislu, moralisti su ličili na prikaze iz raznih ufoloških predstava o reptiloidima. Bili su visoki oko dva metra i podsećali su na nekakve humanoidne reptile, kao da smo dinosauruse pomešali sa ljudskim bićima.

Sedmu rasu činili su Doktori, bića nalik plastičnim lutkama, ali bez lica. Doktori su najviše ličili na kiborge, budući da im je epiderm bio sačinjen od nekog čvrstog i lakog materijala nalik metalu. Oni su vladali uz pomoć bolesti. Svako ljudsko biće pod njihovom vlašću bilo je zaraženo nekakvom opakom boleštinom, što je za Doktore stvaralo odličnu situaciju za svakojake vrste eksperimenata. Njihov cilj nije bio izlečenje, nego održavanje bolesti, jer je ljudska fiziologija u tim stanjima generisala sadržaje koji su njima bili potrebni. Sve moguće i nemoguće vrste bakterija, virusa i kojekakvih vanzemaljskih mikroba gostile su se ljudskim telima, metastazirajući i poprimajući nove oblike i imunitete. Kao da su nosili nekakvu izvitoperenu asketsku formulu: bolest je sveta, bolest tela je duhovni lek, bolest duha je mir duše. Dovodili bi pojedince do prosvetljenja kroz svojevrsnu alhemiju pošasti. Njihov „pandemonium“ širio se vazduhom, fizičkim kontaktom, hranom, vodom. Efekti pošasti bili su sveobuhvatni. I nisu bili zadovoljni samo širenjem infekcija nego su posebnu pažnju obratili i na stvaranje ambijenta za bujanje tzv mentalnih bolesti. Određeni broj ljudi bi poštedeli infekcija virusima, gljivicama i bakterijama, ali bi od njih stvorili šizofreničare, razne fobičare, manijake i ludake, pa bi onda kombinovali mentalno ludilo, bolesti duše sa bolestima tela, podsticali bi razvoj manijakalnih sklonosti i ponašanja. Beskrajne su bile njihove mogućnosti, ali kao da su negde žurili. I zaista, svi su oni grčevito radili maksimalno crpeći ljudski rod zarad cilja koji mi je tada bio zaista maglovit, ali bio sam rešen da ga u potpunosti otkrijem.
Osmu rasu nazvao sam Posmatračima. Bili su to neka vrsta ratnika, visokih oko dva i po metra, u crnim plaštevima, nalik Dartu Vejderu, posve bez lica. Sistem upravljanja njihovom gubernijom nisam mogao da razumem. Zaista bilo mi je posve čudno što za razliku od ostalih sedam rasa tuđinaca, ova rasa uopšte nije upravljala svojim delom čovečanstva nego ga je nekako ograničila te konzervirala ljudsku autonomnost u izvornom stanju. Kao da je njihov zadatak da čuvaju rezervat ljudskog materijala netaknutim ukoliko nešto krene naopako u gubernijama gde se uveliko radi na ekstrahovanju traženih i vrednovanih materija. Posmatrači su pazili da između ljudi na teritoriji pod njihovom kontrolom i sveta van toga ne dođe ni do kakvog kontakta. Morali su ograničiti ljudsku tehnologiju i slobodu kretanja, ali se uopšte nisu mešali u autonomiju niti u unutrašnja kretanja te ljudske enklave, poslednjeg bastiona ljudske slobode na Zemlji. Naravno, povremeno bi oteli određeni broj ljudi koje više niko nikada nije video, ali osim toga nije bilo nikakvog drugog mešanja od strane Posmatrača prema enklavi. Naravno, ljudi su uvek pokušavali da se odupru ili sakriju, ali svaki otpor bio je uzaludan. Komandna soba odakle sam sve ovo posmatrao nalazila se upravo na teritoriji te enklave. Moja uloga bila je u svojstvu vođe pokreta ljudskog otpora. Grozničavo sam se trudio da smislim neki način kako da se zaštitimo, kako da opstanemo kao čovečanstvo, kako da se sakrijemo ako već ne možemo proterati čudovišne uljeze iz dubina svemira. U enklavi smo ustanovili princip da ne smemo zaboraviti ko smo, ne smemo zaboraviti našu istoriju, tradiciju, naš identitet, našu veru, da ne zaboravimo da smo ljudi a ne sirovina na šta su tuđinci žele da nas svedu, negirajući našu prirodu, našu svest, našu kulturu.

Izazov pred nama bio je veliki. Bili smo svesni da naš opstanak u enklavi zavisi od nama nedokučivog interesa monstruoznih okupatora. Iz moje komandne sobe na neki čudesni način mogao sam videti šta okupatori rade, ali mi još uvek nije bila jasna krajnja svrha te aktivnosti a znao sam da se tu krije razlog njihove invazije. U slučajevima kada bi Posmatrači upadali u enklavu, mi smo uvek pokušavali da testiramo naša nova oružja i metode borbe, ali je ta borba uvek bila uzaludna, jer bi neprijatelji prosto spržili sve one koji im se suprotstavljaju i izvršili bi svoju misiju, vodeći u nepovrat određeni broj ljudi bez ijednog gubitka. Ta činjenica je deprimirala slobodne ljude, kažem slobodne, ali znam da je to veoma uslovno, pošto kao takvi i ti tzv slobodni ljudi imaju svrhu koja podupire protivljudski okupatorski sistem. Slobodni ljudi enklave su pomagali neprijatelja samim tim što su bili slobodni, posluživši kao rezervat izvornog materijala.
Naposletku, najveći deo moje pažnje okupirala je ona malobrojnija ali daleko moćnija deveta rasa koja je zauzela Antarktik. Njihov stav je bio od početka jasan i veoma očigledan: ljudsku vrstu bi trebalo istrebiti. Znao sam da će jednom doći trenutak kada će oni krenuti u ostvarenje te genocidne agende. Nadao sam se, pre nego što se to desi, da ćemo uspeti  napraviti dovoljno duboko i sigurno sklonište, ne bi li se makar u manjem broju u njemu sakrili i spasili deo slobodnog čovečanstva, barem deo naše dece, kao zalog ljudske budućnosti kada jednoga dana ova grozna apokaliptička stvarnost postane tek zastrašujući mit o „bogovima koji su hodali Zemljom“. Grozničavo smo radili na Projektu, ne štedeći ljude i resurse koji nam stoje na raspolaganju. Gradili smo Sklonište za taj sudnji dan kada će ubilačko zlo sa Juga biti pokrenuto u nameri da zauvek ukine čovečanstvo. To i jeste bila namera i svrha devete rase savršenih ubica, superiornih monstruma gotovo savršene ubilačke estetike. Znao sam da je bespredmetno boriti se protiv njih. Nema tu borbe, nema nikakvog načina odbrane, jer jedino šta je izvesno jeste masakr ljudskog elementa. Jedino što nas je održavalo u životu jeste vera u nekakvo rešenje, u mogućnost da izgradimo dovoljno duboku i sigurnu rupu u koju ćemo se sakriti, pri tom žrtvujući dobar deo nas ubilačkoj stihiji ne bi li ih prevarili da su nas sve pobili.

Pravili smo planove i gradili uslove transgeneracijskog preživljavanja duboko pod zemljom u nadi da će nas Bog ipak spasiti, da će se ostvariti drevni mitovi o Spasitelju, o Saošjantu, Mesiji, Mahdiju, da će Kralj Sveta ponovo doći na površinu i oterati demonsko zlo za koje sam bio siguran da je nastalo kao odgovor prirode na silnu ljudsku aroganciju i zaborav, kao reakciju na našu civilizacijsku amneziju i anesteziju, kontuziju i konfuziju, na naš zaborav božanskog. U tom magnovenju svi su mitovi postali aktuelni. Oživela je očajnička vera u svaki nagoveštaj o preporodu čovečanstva, o spasenju, o Čakravartiju koji će zavrteti točak Samsare u našu korist. Upregli smo sve naše snage ka ostvarenju jednog gotovo eshatološkog cilja. Iskopali smo veoma duboke rupe u zemlji, zaštitili ih debelim pločama od armiranog betona, čelika i raznoraznih kamuflažnih materijala koje su razvili naši inženjeri i tehnolozi. Napravili smo i mehanizam samouništenja zlu ne trebalo, samo da nas neprijatelji ne dograbe. Sve vreme pokret otpora je pripremao ostatak slobodnog čovečanstva za taj dan konačnog uništenja kada smo sve stavili na kocku. Uradili smo najbolje što smo mogli i to nas je bodrilo, jer znamo da nismo sedeli skrštenih ruku. Čak smo odredili i kvote slobodnog čovečanstva koje će biti žrtvovane zarad spasavanja odabrane manjine. Kao vođa, samome sebi odredio sam sudbinu stradalnika. Želeo sam smrt gledati u oči. Naposletku, imao sam neku bojazan da nam je uzaludan trud, ali želeo sam da verujem. Sada znam da je sve to bilo uzalud. Budućnost nije za ljude.
Svojevrsni mir, kohabitacija i okupacija, potrajao je neko vreme, možda par decenija, a onda se desio pokret. Deveta rasa je u jednom trenutku, silovito i iznenadno napala sve ostale sjurivši se velikom brzinom iz svojih baza na Antarktiku, osvajajući jednu po jednu oblast Zemlje. I za manje od 48 sati, uspeli su da osvoje celu Zemlju. Na tom osvajačkom i rušilačkom pohodu strašna vojska devete rase nemilosrdno i krajnje surovo ubijala je svako ljudsko biće na koje je naišla, bez milosti, sa fanatičnim žarom i zverskom strašću prožetu gađenjem, kao da ubijaju bubašvabe. Druge tuđince nisu ubijali jer bi se ovi bez borbe predavali, upavši u neku vrstu hibernacije. Osvajači sa Antarktika bi ih samo pokupili i naslagali u nekakva saća i prebacivali u svoje brodove. Sve sam ovo posmatrao iz komandne sobe prepune monitora. Bio je to direktan prenos genocida. Iz te iste mračne sobe bez prozora, u nekakvom vojnom kompleksu, posmatrao sam i prvobitnu invaziju pre dvadeset godina. I sve to vadim iz sećanja, iako je sve ovo što sam opisao zapravo prošlo u snu munjevitom brzinom. Sve što sam opisao nekako se podrazumevalo u mojoj svesti, nekako sam znao.

I dok sam tako nemo posmatrao uništenje čovečanstva u jednom trenutku primio sam poziv. Bio je to telepatski poziv. Iznenada sam u drugom delu te poveće sobe spazio jednu čudnu figuru, visoku oko dva i po metra, veoma krupnu. Prilika je stajala u profilu i mogao sam  razaznati čudovišne konture tog lica. Ipak, prilika je odisala nekom vrstom dostojanstva, imala je gospodarsko držanje. Zatim se okrenula, napravivši nekoliko koraka ka meni. Odmah sam znao da je to vođa devete rase, ali on nipošto nije ličio na armiju kojom je komandovao takođe telepatski. Jeste da je delovao zastrašujuće, ali u njemu je bilo nečeg veličanstvenog i reklo bi se aristokratskog, što je zasluživalo strahopoštovanje. Uputio mi je poruku kako mi nudi izlaz i poštedu. Ponudio mi je život u zamenu za nešto. Nisam tačno mogao znati šta je to nešto, ali ticalo se Skloništa. Naime, on se baš tamo zaputio u nameri da uništi poslednje ljudsko uporište, bastion slobode i opstanka, sveljudski Sion, Helms Deep u koji su se ljudi sabrali i bio mu je potreban neko. Bio mu je potreban ljudski izdajnik – izdajnik čovečanstva, koji bi mu na neki meni nepojmljiv način omogućio da prodre i uništi poslednju tvrđavu čoveka. Onda sam shvatio šta bi bila moja nagrada, moja plata za takvo nepočinstvo prema sopstvenoj vrsti, prema stvorenju koje je Bog načinio po sopstvenom liku. Pristao sam. Napravio sam đavolju nagodbu sa tuđincem. Ni sam ne znam kako, zašto, odjednom, tako naglo i iznenadno. Samog sebe sam iznenadio jer mi je najednom ukazana neverovatna perspektiva. U trenutku mi je postalo jasno ko je i šta je on i ko sam ja i šta ću postati. On je bio poput mene ali na nekom drugom svetu, na drugoj planeti, takođe izdajnik vlastite vrste, dobivši istu ovakvu ponudu da pruži doprinos uništenju nekog drugog sveta, drugog čovečanstva pre nas. Pristavši, on je postao ono što je bio njegov prethodnik. Postao je reptilski car, vođa strašne armije čija je agenda uvek i samo jedna – uništenje. I kako vođa može biti samo jedan, on je morao ubiti svog prethodnika, koji je takođe ubio onog pre njega itd. Svaki od vođa te užasne devete vrste tuđinaca bio je izdajnik neke istrebljene vrste inteligentnih bića ili humanoida koju je ta paklena armada u ubilačkom žaru uništila.
U jednom trenutku vođa tuđinske armije izvadio je jednu bočicu ponudivši mi da ispijem njen sadržaj. Onda sam shvatio šta on to meni zapravo nudi. Bio je to finalni proizvod paklene alhemije zavoječava, kruna dvodecenijskog rada, eliksir čovečanstva u jednoj bočici, sveljudski vitriolum nastao u sveopštoj patnji čovečanstva, veoma skupo plaćen. Kako sam mogao odbiti tako nešto? Celokupni ljudski rod, od stvaranja do tog trenutka našao se u bočici. Ekstrakt. Zlato čovečanstva. Alhemijski duh ljudskog univerzuma u čarobnoj bočici. Svečovek u jednom gutljaju. Kao da su svi gresi ljudskog roda od Adama na ovamo stali u tu prokletu i blaženu tečnost. I sada ja otvaram tu bočicu i ispijam. Postajem svečovek bivajući nečovek. Postajem spasitelj bivajući uništitelj. Postajem bog bivajući đavo. U magnovenju te vizije, u svom tom užasu, video sam i osetio jednu neverovatnu vrstu lepote, nezemaljske i neljudske lepote kakva se ne može opisati. Osetio sam  neku vrstu mentalnog, duševnog i rekao bih erotskog jedinstva sa tom strašnom armijom. Shvatio sam kako tu strašnu armiju sačinjavaju ženke. Tek tada percipirao sam njihovu jezivu lepotu, u jedinstvu njihove vrste kojoj sam služio i nad kojom sam imao apsolutnu vlast, božansku vlast, otelovljavajući princip faraona nad tim čudovištima, totalno voljen i obožavan, uz jednu fanatičnu i nerazumnu odanost i pokoru, nadljudsku strast i ljubav. One su bile ljubav, ja sam bio volja. Podsećalo me je na tarot kartu Car u nekakvoj metastazi i na onaj stih Krolijeve Knjige Zakona o Kraljevima koji uživaju sa skerletnim konkubinama. Sve one zajedno činile su tarot ključ Caricu, odnosno otelovljenje carske moći. Osećao sam njihove pipke svud po mom telu, njihov daleki miris, ekstrahujući viziju njihove Boginje čiji sam sluga i ljubavnik zapravo bio, totalno potvrđujući Bahofenovu tezu o matrijarhatu, o nizu muškaraca koji se smenjuju dok Žena uvek ostaje jedna i ista. Ona je jedinstvo svog tog mnoštva a ja sam bio jedan, smrtan i potrošan, do sledećeg ciklusa kada će novi Horus sesti na krilo Majke i kada ću ja u svojstvu mrtvog Ozirisa biti ispraćen u tamu njene utrobe. Moj otac je smrtan a Majka večna, zato sam ja sin Majke a ne sin oca.

Tada mi je sinulo da sam sa ispijanjem eliksira stekao neverovatna sećanja. Bila su to sećanja čovečanstva. Shvatio sam da su osvajači ekstrahovali sećanja. Mogao sam se setiti svakog čoveka koji je ikada postojao, svakog vremena, sećanja svih ljudi koji su ikada živeli, od pamtiveka do tog trenutka. Sve se sabralo u meni, a osim toga, budući da je eliksir sadržao i sećanja uništenih vanzemaljskih rasa, za mene su se otvorile beskrajne perspektive memorije. Sećao sam se života sada već mog prethodnika koji mi je eliksir i ponudio. Izradio ga je za mene, zbog mene je sve ovo pokrenuo. Uništio je čitav jedan svet iz istog razloga zbog kojeg je njegov prethodnik uništio njegov svet, jer RED MORA DA POSTOJI. Tako je glasila komanda, opšti tok prirode. Znao sam da je i moj zadatak da nastavim lozu graditelja Apsoluta te da ću u tu svrhu i ja postati Zlo i uništiti jedan svet, a to je svet mog naslednika, sve dok ne bude uništen i poslednji živi svet, dok sve što je ikada živelo ne stane u jednu bočicu, u jedan gutljaj onog poslednjeg koji će nositi laskavu titulu Kraja Koji Je Početak. Da bude Alfa i Omega, Početak i Kraj, jeste suštinska svrha muškog elementa u ženskom univerzumu. Da bude osovina točka, pokretač i stator oko koga će se svijati nemerljive i beskrajne rotirajuće ženske sile. Shvatio sam da konverzija pripada gospodarima, a pobuna robovima. U tu svrhu vredelo je žrtvovati čovečanstvo čiji je duh spasen. Božanska promisao je konvertovala zlo u dobro, ništa u nešto, žrtvujući milijarde i milijarde bića zarad dobijanja savršene manifestacije Jednog koji će sadržati sve njih, sva njihova sećanja. Kao sećanja, živeće svi u blaženom stanju božanske osobe i imaće privilegiju da uživaju u samom Izvoru Života budući deo samog tog Izvora.
Onih osam, delimično opisanih vrsta tuđinaca predstavnici su tzv pogrešnih ili zaludnih puteva, simulakruma prave doktrine, čovekoljupci ili čovekomrzitelji svejedno, demokrate i autoritarci, liberali i komunisti, levičari i desničari, monoteisti i pagani, nacisti i antinacisti, rasisti i multikulturalisti, ortodoksni i slobodarci, altruisti i mizantropi itd. To su svi oni međusobno zavađeni Božji psi. God’s dogs. Zar da Bog živi u psu? Njihova svrha je da poput trubadura prate Viteza uništenja te da na kraju budu rastvoreni silom svrhe koja nadilazi skučenost njihovog vidika. Na kraju uvek ostaje Jedan spram Majke koja je istovremeno i njegova Sestra bliznakinja te naposletku njegova Žena. A otac? Otac je onaj koga nosimo u sebi. Moj otac je moje seme.

Sve to vreme, tih čudnih i strašnih dvadesetak godina mereno zemaljskim vremenom kakvo smo nekad poznavali, pitao sam se zašto se sve ovo događa? Zašto je sudbina čovečanstva morala da bude baš takva? Zašto su sile zla trijumfovale? Otkud sva ta silna čudovišta koja su milenijumima bivala skrivena u bajku, u mit, u umetnost, u nekakav neodređeni strah, strah od nepoznatog? Zar je i bilo moguće da nikada ne isplivaju? Uostalom, sve što smo bili kadri zamisliti i pojmiti postojalo je u nekoj potenciji, samo je pitanje da li smo mi sve te užase tokom niza generacija sami izmislili ili su oni bili prikriveno prisutni a to što se činilo kao plod naše mašte zapravo je bila slutnja jedne gnusne i zastrašujuće istine. Kakva je to čudovišna istina? Istina koju niko nije želeo niti hteo ni da vidi, ni da čuje, niti zna. To je ona proganjana istina, na marginama naših umova, u brzini nestajanja po obodima ljudske pažnje.

Iz perspektive tog saznanja, jasno sam mogao videti da nisu ti užasi izmišljeni od strane ljudi, eto iz nekog patološkog razloga uživanja u međusobnom plašenju što bizarnijom jezom, nego su ljudi izmišljeni od strane te opake i surove bogodemonske sile. Njene su oči stalno uprte u svakog od nas i u nas kao celinu, kako u prošlosti, tako i u budućnosti, te u svakom vremenu, u svakom obliku, u svakom ispoljavanju. To su ti jezoviti Oni koje smo svi mi iskušavali tokom naših bednih života, u našim košmarima, užasnim mislima, nekakvoj jezivoj slutnji. To je ta groza-jeza-užas-seksualnost-glad. To su te niske primordijalne sile manifestovane na način saobrazan savremenom mentalitetu a prisutne u samoj suštini naših bića, instalacije, implanti, uvek podrazumevajuće pritajeni i eksplicitni istovremeno u svim vremenima. I sve šta se desilo eksplozija je strastvenog i strašnog, strasti i straha, konačna objava sveljudskog stradanja u strahu i strasti. To je umobolni zid poludovršenih stvorenja otprhlih u suton, napučivši beskraj tamnog međuzvezdanog prostora. Kao da gledam u neku hibridnu tarot kartu koja povezuje adute Strast, Đavo, Obešeni čovek, Smrt, Strašni sud, Ljubavnici te naposletku carski par. Car jeste na tronu, dok iznad njega rasprostranjena po nebeskom svodu kapija nebeska, moć Njegova koja premošćuje Inteligenciju i Mudrost – Carica! Strašni su nabori njene bogodemonske halje. A greh? Greh je zaborav. Sva patnja je tu da nam pomogne u prisećanju.


I dok sam nemo stajao zadubljen u Viziju, legije opakih ubica satirale su ostatke ostataka ljudskog roda duboko pod Zemljom. Jadnici, nisu ni znali niti su mogli znati da su zapravo spašeni…